EGER – NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL

A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a leltár felvételéhez szükséges adatokat elsősorban a hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Nyilatkozatot annak a hozzátartozónak célszerű tennie, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyonról és a többi öröklésre jogosultról.

Kulcsszavak: NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül, majd a jegyző a hozzá becsatolt iratok alapján és a felek meghallgatása után elkészíti a hagyatéki leltárt.

A hagyatéki eljárásban érdekelt:

- Törvényes örökös(ök),

- Végrendelet szerinti örökös(ök),

- Hagyatékkal szemben hiteligényt, követelést benyújtók.

Az eljárás megindításakor hivatalból ismert, vagyis halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről, az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról. A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a leltár felvételéhez szükséges adatokat elsősorban a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. (Nyilatkozatot annak a hozzátartozónak célszerű tennie, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyonról és a többi öröklésre jogosultról.)

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

Nyilatkozatát papír alapon a jegyző által megküldött nyilatkozat/kérelem nyomtatványon teheti meg.

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Az öröklésre jogosultakról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-HGY-NYOJ” számú iForm nyomtatványon lehet nyilatkozatot tenni.

Jegyzői szakaszban nem illeték- és díjköteles.

A közjegyzői eljárás a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet alapján, közjegyzői díjszabás szerint – díjköteles.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője végzi a hagyatéki leltár felvételét (az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzését és rögzítését), amelyet a közjegyzőnek továbbít.

Heves Megyei Kormányhivatal

A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

Eger Megyei Jogú Városban a közjegyzők:

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Eger Település