ZALAEGERSZEG - NYILATKOZAT PÓTHAGYATÉKI LELTÁRHOZ

A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja.

Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják.

Amennyiben az alaphagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye.

A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

Kulcsszavak: NYILATKOZAT PÓTHAGYATÉKI LELTÁRHOZ

Az eljárás lefolytatására elsősorban örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye; ennek hiányában, utolsó belföldi tartózkodási helye; ennek hiányában belföldi elhalálozásának helye; ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző az illetékes. Fentiek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő kijelölés – szerinti jegyző az illetékes.

A póthagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyanannak az örökhagyónak a hagyatékára vonatkozó újabb eljárásra.

A közjegyzők illetékességét a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet  alapján az elhalálozás hónapja határozza meg.

A póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére indul, akinek jogos érdeke fűződik az általa megindítani kívánt póthagyatéki eljárás lefolytatásához, annak tárgyául szolgáló ingatlan/ingóság tulajdonviszonyának rendezéséhez.

A kérelmező, kérelmét https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35406/Nyilatkozat_pothagyateki_leltarhoz.pdf​):

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_HAGYATEK&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve tudja beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. alatt nyújthatja be.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

A póthagyatéki leltárfelvételhez a következő dokumentumokat szükséges csatolni másolatban, amennyiben rendelkezésre állnak:

A jegyző előtt zajló hagyatéki eljárás illetékmentes, azonban egyes esetekben díjat vagy illetéket kell fizetni.

 

A póthagyatéki eljárás költsége:

Eljáró szerv, az ügyet intéző osztály

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A póthagyaték leltározása során a jegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslat, illetve fellebbezés a jegyzőnél terjeszthető elő.

Az adó-és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben a közléstől számított 15 napon belül a kiállítás helye szerint illetékes Kormányhivatalhoz címzett fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál (elsőfokú adóhatóság) kell előterjeszteni.

Egyéb információk - Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

Nyilatkozat póthagyatéki leltárhoz

 

A hagyatékot leltározni kell:

1.) Jogszabály által meghatározott vagyontárgy van a hagyatékban:

a) belföldön fekvő ingatlan,

b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés,

c) lajstromozott vagyontárgy (pl.: személygépjármű, motorkerékpár, vízi járművek, mezőgazdasági haszongépek, utánfutó, stb.), valamint

d) ingó vagyon, ha annak egy örökösnek jutó értéke a 300 000 forint forgalmi értéket meghaladja

e) ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

2.) Meghatározott személy kéri a leltározást:

a) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére.

b) ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, annak a hagyatéki eljárásban érdekeltnek a kérelmére – a hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgy vonatkozásában - aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog, vagy aki az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.

3.) Az örökösként érdekelt helyzete speciális:

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és

aa) méhmagzat,

ab) kiskorú,

ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,

ad) ismeretlen helyen lévő személy,

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy

b) kizárólag a Magyar Állam a várható örökös.

4.) Egyéb feltételek fennállása esetén:

a) ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte,

b) ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

Zalaegerszeg Település