Sopron - Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok

Talált tárgyak átvételével / elveszett tárgyak bejelentésével kapcsolatos ügyintézés.

Kulcsszavak: talált tárgy

Aki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi (a továbbiakban: találó)

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

Az ügyintéző a talált dolog átvételekor jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a találó nevét, lakcímét, elérhetőségét, a találás körülményeit, a találás helyét és idejét, valamit a talált tárgy leírását. A találó a leadáskor köteles nyilatkozni arról, hogy a - személyi tulajdon szokásos tárgyi körébe tartozó - talált dolog tulajdonjogára igényt tart-e. Amennyiben a találó erre igényt tart, ezt a tényt az ügyintéző a jegyzőkönyvben rögzítéssel igazolja.

Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH

 

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.

A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai megszűnnek.

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá a közforgalmú közlekedési- és szállítási vállalat szállító eszközén talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Ilyen esetben a találó a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyvének XVII. Fejezete

Sopron Település