2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 36/A. § alapján.

">

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 36/A. § alapján.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, cég, nyilvántartás, felvétel

Az a gazdálkodó szervezet, aki Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván folytatni és megfelel a Kkt-ben, a kamara alapszabályában és a kamara felvételi szabályzatában előírt feltételeknek.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába történő felvétel érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege gazdálkodó szervezet ügyfelek esetén 50 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

Gazdálkodó szervezet (szervezet) – az egyéni vállalkozó kivételével – Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet akkor végezhet, ha azt a közfelügyeleti hatóság a 35. § alapján engedélyezte, a kamara nyilvántartásba vette és arról igazolást adott [az engedéllyel és igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet (szervezet) a könyvvizsgáló cég]. Ezen igazolás tanúsítja a jogosultságot a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § b); 9. §; 34-36/A §

MKVK