GYÖNGYÖS – KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA

Gyöngyös Városi Önkormányzat Adóhatósága a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására adóigazolást, hatósági bizonyítványt ad ki.

Kulcsszavak: adóigazolás kérelem Gyöngyös; adóigazolási kérelem kiállítása Gyöngyös ;hatósági bizonyítvány Gyöngyös; hatósági bizonyítvány kiállítása Gyöngyös

Az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Gyöngyös Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. §-ának és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésének, 24. §-ának szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást.

Az általános adóigazolás tartalmazza

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adózónak az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása kapcsán kérelmet kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz. A kérelmében – jogszabály értelmében – fel kell tüntetnie a felhasználás célját, megjelölnie azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására az "ASP-ADO-AAI Kérelem adóigazolás, hatósági bizonyítvány kiadására" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva kell  személyesen vagy postai úton az önkormányzati adóhatósághoz  benyújtani.  Az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítási kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Kérelem adóigazolás, hatósági bizonyítvány kiadására” doc formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-AAI Kérelem adóigazolás hatósági bizonyítvány kiadására” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő 6 nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmét az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

Az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település