haditechnikai tevékenységi engedélyezés

Haditechnikai termékek gyártására / szolgáltatások nyújtására / külkereskedelmére irányuló tevékenységi engedélyezési eljárások

Kulcsszavak: haditechnikai tevékenységi engedély, haditechnikai termékek előállítása, haditechnikai szolgáltatás nyújtás, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, külkereskedelem

Engedélyt az alábbi vállalkozás kaphatnak:
a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, ha az nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,
c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, továbbá
d) határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban (a továbbiakban: EGT-állam) bejegyzett vállalkozás.

A haditechnikai tevékenységi engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indul. 

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, a tevékenység gyakorlásának pontos helye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmezett tevékenység(ek)a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti megnevezése,http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
3. a kérelmezett tevékenységi engedély típusának a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti megjelölése,http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
4. a kérelmező EORI / VPID száma,
5. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
6. gazdasági társaság esetében a cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében azok nyilvántartási száma,
7. a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint a haditechnikai tevékenységhez kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme;gazdasági társaság (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) kérelmező, valamint tulajdonos (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) esetén a társaság legfőbb szervében az egyes tagok által gyakorolható szavazati jog mértéke
8. a tevékenység céljának meghatározása, a kérelem pontos indoklása, a tervezett tevékenység leírása, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEÁOR szám feltüntetése,
9. a haditechnikai eszköz kereskedelmi megnevezése, gyártási tevékenység esetén annak típusjele, egyértelmű azonosításához szükséges jellemző műszaki paraméterei,
10. a haditechnikai eszköz a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolása http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982, továbbá haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén még az alábbi adatok:
11. a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő elválasztásának módja,
12. a telephely használatának jogcíme és annak igazolása,
13. a képződő hulladék kezelésének bemutatása, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módja,
14. amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv megnevezése és az ellenőrzés eredménye.

Az engedélyt vissza kell vonni, ha

A kérelmet el kell utasítani:

A kérelem elbírálásának határideje: 45 nap

 Bármilyen jellegű haditechnikai tevékenység iránti kérelem esetén csatolandó:
1.1. az összes számlavezető pénzintézet által 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat (bankinformáció),
1.2. a vállalkozás vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya. Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég  a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
1.3. amennyiben az ügyben nem a vállalkozás képviseletére jogosult jár el, az eljáró ügyintéző meghatalmazása,
1.4. ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kérelmező - az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül.
1.5. határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolása, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

2. Kizárólag külkereskedelmi tevékenységre irányuló kérelem esetén csatolandó továbbá, kivéve ha a kérelem eseti tevékenységi engedély, kizárólag tranzit vagy kizárólag bróker tevékenység végzésére irányul:
2.1. a vállalkozás Belső Megfelelési Programja

3. Haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén csatolandó okiratok továbbá:
3.1. a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
3.2. a kérelmező NATO beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
3.3. a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolása, szakmai tevékenységének bemutatása,
3.4. a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatai és az épületek méretarányos tervrajzai vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,
3.5. a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolása, üzembe helyezésük adatai,
3.6. az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatok, műszaki leírásuk,
3.7. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi feltételekkel, valamint a biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik.

Az engedélyezési eljárás illetéke 25 000 Ft (új kérelem, engedély hosszabbítása, tulajdonos változása, ML fejezet bővítése esetén.) A kérelmező adataiban bekövetkezett változások átvezetésének valamint kizárólag haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység engedélyezésére vonatkozó eljárás illetéke a mindenkori alapilleték , ami jelenleg 3 000 Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály - hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet ill., nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Az ügyfél a kitöltött tevékenységi engedélykérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztályánál benyújtja (személyesen: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Ügyfélszolgálatán vagy postán: 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1)

Az általános tevékenységi engedély 2 évig hatályos. A tevékenységi engedély hatályának lejárta előtt legalább 45 nappal benyújtott kérelemre indult eljárásban 5 évig hatályos új tevékenységi engedély adható ki.

 

http://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Teveng

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980                                                                                                                        

Eljárási szabályok: a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95216.348542                                                                                                                           

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet,  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982                                                                                                                      a haditechnikai termékek jelöléséről,valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007(III.19) GKM rendelet, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109742.335492
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének módja: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés,  XXIII. mellékletének 1.pontja, 73. § (2) bekezdés , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF