Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak esetében nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás

Az Európai Unió intézményének nyugdíjrendszere alá tartozó személy által befizetett magyarországi nyugdíjjárulék összegének átutalása az uniós intézmény számára, vagy nyugdíjbiztosítási visszautalás az uniós tisztviselő, illetve alkalmazott által az uniós intézmény részére befizetett nyugdíjjárulék biztosításmatematikai egyenértékének a magyar Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

Kulcsszavak: nyugdíjtranszfer, nyugdíjbiztosítási visszautalás, nyugdíjbiztosítási átutalás, EU tisztviselő, átutalás, visszautalás, transzfer, 259/68/EGK, 2012. évi CXII. törvény, NY_TRANSZF_01

Nyugdíjbiztosítási átutalást, illetve visszautalást az az uniós tisztviselő kérhet, aki a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) szabályai szerint kibocsátott kinevezési okirattal rendelkezik.

Az uniós tisztviselő elhalálozása esetén a nyugdíjbiztosítási átutalást, illetve visszautalást az uniós tisztviselő túlélő hozzátartozója is kérelmezheti.

A nyugdíjbiztosítási átutalást vagy visszautalást annál az uniós intézménynél kell kezdeményezni, amelyiknél az uniós tisztviselő alkalmazásban áll.
Az átutalásra irányuló kérelmet a beiktatáskor, a visszautalásra irányuló kérelmet a kilépéskor lehet előterjeszteni.

Az uniós intézmény értesítését követően Budapest Főváros Kormányhivatala felhívására ki kell töltenie és vissza kell küldenie a kormányhivatalnak az „Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak esetében nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás” elnevezésű nyomtatványt, amely a magyar járulékok átutalásának, illetve az uniós szervhez befizetett járulékok visszautalásának elbírálásához szükséges adatok közlésére szolgál.

Nyugdíjbiztosítási átutalás addig az időpontig kérhető, amíg az uniós tisztviselő részére öregségi nyugdíj, korhatár előtti öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék nem kerül megállapításra, illetve magánnyugdíj-pénztári szolgáltatás nem kerül nyújtásra.

Az uniós tisztviselő hozzátartozója csak abban az esetben kérhet az uniós tisztviselő után nyugdíjbiztosítási átutalást, ha Magyarországon hozzátartozói nyugellátást a részére még nem állapítottak meg vagy magánnyugdíj-pénztári szolgáltatást még nem nyújtottak.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K35) itt érhető el.

A kitöltött adatlapot Budapest Főváros Kormányhivatala részére 25 napon belül kell visszaküldeni.

Nyugdíjbiztosítási átutalás esetén az átutalásról szóló határozat közlését követő 20 napon belül kerül a járulék összege átadásra a Nyugdíjbiztosítási Alapból az uniós intézménynek.

Ha pedig részben magánnyugdíjpénztárból történő átutalást is teljesíteni kell, a járulék átadására a magánnyugdíj-pénztár átutalását követő 15 napon belül kerül sor.

Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összegen felüli visszautalt járulék felhasználásról legkésőbb Budapest Főváros Kormányhivatala felhívását követő 90 napon belül nyilatkozni kell.  A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén az összeg a Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti meg.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Kitöltött és aláírt „Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak esetében nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás” elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

A nyugdíjbiztosítási átutalással vagy visszautalással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A nyugdíjbiztosítási átutalással vagy visszautalással kapcsolatos ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el.

Budapest Főváros Kormányhivatalának elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez, külföldi lakóhely esetén a Fővárosi Törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a Budapest Főváros Kormányhivatalánál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Az Európai Unió intézményének nyugdíjrendszere alá tartozó személy által befizetett magyarországi nyugdíjjárulék összegének átutalása az uniós intézmény számára. Az átutalást követően a magyar nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból az átadott járulékkal fedezett szolgálati idő törlésre kerül. Az átadott magyar járulékot az ellátás megállapításához alapján az uniós intézmény fogja figyelembe venni.

Nyugdíjbiztosítási visszautalás az uniós tisztviselő, illetve alkalmazott által az uniós intézmény részére befizetett nyugdíjjárulék biztosításmatematikai egyenértékének átadását jelenti a magyar Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

A visszautalást követően az uniós intézmény által igazolt időszak magyar szolgálati időként kerül a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban rögzítésre, növelve ezzel a magyar szolgálati idő tartamát.

A nyugdíjbiztosítási járulékok átutalására, illetve az európai uniós nyugdíjjogosultság visszautalására irányuló kérelmet az SR. hatálya alá tartozó uniós szervnél kell benyújtani, amely a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala részére továbbítja.

Az igény Magyarországra érkezését követően, az igényelbíráláshoz szükséges, az igénylő által kitöltendő adatlapot a Budapest Főváros Kormányhivatala küldi meg. A kitöltött adatlapot a kézhezvételtől számított 25 napon belül kell aláírva visszaküldeni elektronikusan, személyesen, vagy postai úton.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az igényüket.

Személyesen a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály ügyfélszolgálatán (Budapest VIII. ker., Fiumei út 19/A).

Postai úton az alábbi címre: Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály 1916 Budapest.

A nyugdíjbiztosítási átutalásra vagy visszautalásra irányuló eljárásról részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján itt található.

NYUFIG_ESZF