A Bizottság 2535/2001/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali vámkontingensekre NZ, CA,AUS

Az Európai Uniónak és  a WTO-CXL jegyzékben felsorolt, származáshoz kötött, egyes tejtermékeinek az Unió piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról szóló megállapodása. A kontingensek az alábbiak : 09.4522 és 09.4521 ausztrál származású 0406 90 01-es és ex 0406 90 21-es KN kód alatti feldolgozásra szánt és cheddar sajtok, 09.4513 és kanadai származású ex 0406 90 21-es KN kód alatti cheddar sajtok 09.4515 és 09.4514 új zélandi származású 0406 90 01-es és ex 0406 90 21-es KN kód alatti feldolgozásra szánt és cheddar sajtok. A kontingensek minden év január 1-dec. 31.-ig kerülnek megnyitásra. A kontingensek a harmadik országok erre felhatalmazott hatóságai által, u.n. IMA 1-es tanúsítványokkal, kerülnek kiosztásra a harmadik országbeli exportőrök között. Az IMA-1-es tanusítványok az áru mennyiségét, minőségét, származását és eredetét is hivatottak igazolni

Kulcsszavak: tejtermék behozatal, kontingens, GATT tejtermék kontingens, IMA 1, ausztrál tejtermék kontingens, kanadai tejtermék kontingens, új zélandi tejtermék kontingens, cheddar sajt kontingens, feldolgozásra szánt sajt kontingens, AGRIM

Csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA- és vám adatnyilvántartásba vett természetes-jogi személy pályázhat,  vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet harmadik országok által kiállított dokumentumokra alapuló AGRIM engedélyekkel szabályozott mezőgazdasági import kontingensekre. 

Az ügyfélnek az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, EORI szám ) adatokat kell megadnia (ezeknek az adatoknak a csak a 09.4513-as kontingens esetében meg kell egyeznie az IMA 1-es tanúsítvány 3-as rovatában levő vevővel kapcsolatos adatokkal); a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Az áru származási országát névvel és az ISO kódjával (AU, CA, NZ) a (8. rovatban) és mivel a származás betartása kötelező (az ausztrál,kanadai és új zélandi kontingensek esetében) az „igen”,- választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A 20. rovatban a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot, valamint a következő bejegyzést kell megtenni: „Csak a …-án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes”. A benyújtott kérelemnek az adattartalom tekintetében meg kell felelni a kérelemhez csatolt, harmadik országban kiállított IMA 1 tanúsítvány adattartalmával.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően 4 munkanapon belül kell kiadni, amennyiben a Bizottság ezen időpont előtt nem hozott különleges intézkedéseket a kérelemhez becsatolt IMA 1-es tanúsítvány vonatkozásában. 

Minden év november 1-jétől ki lehet bocsátani a következő év január 1-jétől érvényes IMA 1 tanúsítványokat az adott behozatali évre vonatkozó kontingensben szereplő mennyiségekre.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a behozatali év első napjától az utolsóig.

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a tejtermék ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet. A kérelemhez csatolni kell a harmadik országok hatóságai által kiállított IMA-1-es eredetigazolások eredeti példányát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja.  A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot,  bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállalást.

A kérelemhez csatolni kell a harmadik országok hatóságai által kiállított IMA-1-es eredetigazolások eredeti példányát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja.  A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot,  bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállalást.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2. CÍM/ I. FEJEZET), a rendelet 5 (a,f,h,i,j,k, l) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések.

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2535&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF