www.allamkincstar.gov.hu), a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés menüpont alatt érhető el.

">

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer – Kárenyhítő juttatás iránti kérelem

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére szolgáló rendszer I. pillérének célja a kockázatok hatásának enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, és az érintettek arányos felelősségvállalásának létrehozása.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez kapcsolódó eljárásban a kockázatközösség tagjának van lehetősége kifizetési igényét bejelenteni.

Az intézkedés során a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából származó pénzügyi forrásból a befizető mezőgazdasági termelők körében a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld területére számítva növénykultúránkénti üzemi szinten 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenés, valamint 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést előidéző elemi csapás okozta károk részbeni megtérítésére nyílik lehetőség.

További információ a Magyar Államkincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu), a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés menüpont alatt érhető el.

Kulcsszavak: mezőgazdaság, kockázatkezelés, kárenyhítés, káresemény, kár, károsodás, időjárás, veszteség, fagy, vihar, jégeső, belvíz, aszály

Mezőgazdasági termelők.

(Mezőgazdasági termelő: az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.)

A mezőgazdasági termelőnek a kárenyhítési juttatás igénybe vétele érdekében az alábbi fő feladatai vannak:

A kötelezettségek mulasztása esetében a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatás igénybevételére nem jogosult.

Mezőgazdasági káresemény bejelentése: a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül.

A használatban lévő termőföldön a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni. Téli fagy esetén a kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig, aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell megtenni.

Ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

Kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelem benyújtása: tárgyév november 30-áig az erre a célra létrehozott elektronikus felületen.

Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése: tárgyév szeptember 15-ig (határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető).

Mezőgazdasági káresemény bejelentés

 

Kárenyhítő juttatás iránti kérelem

csatolható mellékletek:

Az eljárás illetékmentes.

 

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként a mezőgazdasági termelő használatában levő, és

a) ültetvényművelésre szolgáló termőföld után hektáronként 3000 forint,

b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 3000 forint,

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 1000 forint.

A hozzájárulást az agrárkár-enyhítési szerv számlájára kell befizetni, tárgyév szeptember 15-éig.

A kárbejelentés alapján eljáró szerv (agrárkár-megállapító szerv) a károsodással érintett terület szerint illetékes, megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (agrárkár-megállapító szerv).

 

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtásával és ügyintézésével kapcsolatos teendőket a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (agrárkár-enyhítő szerv) koordinálja.

Delegált feladatként az ehhez kapcsolódó ügyek intézését (a PNTF koordinálásával) az egyes megyei kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai látják el.

Földművelésügyi miniszter.

Az eljárások megértését segítő kiegészítő információk, segédletek a Magyar Államkincstár honlapján megtalálhatóak (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

„Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” MKR - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET

 

„Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” MKR - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV II. KÖTET

2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

PNTF