A Bizottság 341/2007/EK rendelete a harmadik országokból behozott fokhagyma vámkontingensek kezelése"A" engedélyek

A 0703 20 00 KN-kód alá tartozó friss vagy hűtött fokhagyma (a továbbiakban:fokhagyma) Európai Unióba történő behozatala a 341/2007/EK rendelet úgynevezett "A" szabályozása szerint 9,6% vámtétel mellett vámkontingens engedélyhez kötött. A kontingens gazdasági évenként nyílik, minden évben június 1-jétől a következő év május 31-ig terjedő időszakig tart. A kérelmezés mindig a kérelmezési időszakot követő negyedévre vonatkozik. A kontingens év, négy negyedévre osztott és az alábbi időpontokban kérelmezhető: I. negyedév: április 1-7-ig II. negyedév: július 1-7-ig, III. negyedév: október 1-7-ig, IV. negyedév:január 2-8 -ig. A származást és a jogosultságot illetően hat különböző kontingens kerül megnyitásra "hagyományos"(H) és "új importőr"(Ú) kategóriákban, a GATT kontingenst tekintve összesen 58870 tonna fokhagymára vonatkozóan, az alábbi módon: Argentina H- 09.4104, Ú-09.4199 kontingens számokon összesen 19147 tonna; Kina H- 09.4105, Ú-09.4100 kontingens számokon összesen 33700 tonna ;és Egyéb származó országok H- 09.4106, Ú-09.4102 kontingens számokon összesen 6023 tonna mennyiségre.

Az engedélyből származó jogok nem átruházhatók. A rendelet IV. mellékletben felsorolt harmadik országok esetén (Irán, Libanon, Malajzia, Egyesült Arab Emirátusok, Vietnám), fokhagyma csak közvetlenül az adott országból importálható. Az engedélyek az eseteknek megfelelően, az adott negyedévre érvényesek.

Kulcsszavak: Fokhagyma "A" Gatt vámkontingens engedély; euró árfolyam; hagyományos importőr, új importör; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Az ügyfeleknek a kérelmüket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: BFKH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején zöldség gyümölcs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal. Referencia mennyiséggel nem rendelkező kérelmezők, sem a "hagyományosi" sem az "új importőri" kategóriában nem nyújthatnak be kérelmet,valamint egy hagyományos importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen behozatali vámkontingens-időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciamennyiségét.
Egy új importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen alidőszakban sem haladhatja meg az adott alidőszakra és származásra vonatkozó teljes mennyiség 10 %-át. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket a tagállamok illetékes hatóságai elutasítják. Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám EORI szám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát és az „igen” szót kereszttel kell jelölni (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). Az engedélykérelem 20-as rovatában fel kell tüntetni: "341/2007/EK rendelet" és a vonatkozó vámkontingens tételszámát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg, vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A fokhagyma termékek import vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, A benyújtott engedélykérelmekben foglalt mennyiségekről a BFKH jelentést küld az adott negyedév vonatkozásában, a kérelmezési hónap 15. napjáig a Bizottságnak Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A kérelmező   egy behozatali vámkontingens alidőszakra vonatkozóan  a kérelmezési hónap első 10 munkanapján nyújthat be kontingensszámonként egy kérelmet

Az ügyfélnek az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a zöldség gyümölcs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, valamint a referencia mennyiségek igazolásául szolgáló dokumentumokat. A hagyományos és új importőrök egy adott behozatali vámkontingens-időszak tekintetében, minden gazdasági évben az első kérelmük benyújtásakor kell hogy csatolják a jogosultsági feltételeiknek megfelelően összeállított dokumentumokat éves bontásban.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 341/2007/EK rendelete ( 2007. március 29. ) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről "A" engedélyek

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0341&qid=1526369500284&from=HU

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF