Magyar állampolgárság iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha magyar állampolgár és a gyermek közötti leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre.

Kulcsszavak: magyar, állampolgárság, állampolgár, kormányhivatal, egyszerűsített, honosítás, harmadik országbeli, külföldi, tartózkodás

Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:

a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét,

b) az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.

A magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének, illetve megszerzésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet. Az állampolgárság megváltoztatásához fűződő jogot nem lehet önkényesen korlátozni.

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás után kérheti honosítását az a személy,

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki esetében a fenti feltételek mellett az alábbiaknak megfelel:

Ötévi, folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

Kedvezményes honosítást kérelmezhet az a nem magyar állampolgár is, aki 

Ez az úgynevezett egyszerűsített honosítás.

Kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki

Kiskorú gyermek esetében a fenti időtartamok csökkenthetők, ha a honosítást a szülővel együtt kéri, vagy a szülő már megszerezte a magyar állampolgárságot.
Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

Kérelmére visszahonosítható az a személy, aki

A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy

Amennyiben a köztársasági elnök a nyilatkozatot elfogadja, akkor állampolgársági bizonyítvány kerül kiállításra.

Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, továbbá – az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével – magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet alá kell írni. A kérelem benyújtásakor a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell.
 
Más személy állampolgárságának igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet benyújthat az, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Az állampolgársági kérelmet a járási hivatal vezetője/kormányablak vezetője 5 napon belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai postával köteles megküldeni Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: kormányhivatal).

Az állampolgársági kérelmet meghatalmazott nem terjesztheti elő. A kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A honosítási és visszahonosítási kérelem, valamint a lemondási nyilatkozat benyújtásakor a korlátozottan cselekvőképes személyt is meg kell hallgatjákni.

Kiskorú személy magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatához és kérelméhez, magyar állampolgárságról való lemondásához – ha elháríthatatlan akadálya nincs — mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell.
 
A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

A honosítási és visszahonosítási kérelmet, valamint a lemondási nyilatkozatot a köztársasági elnök döntéséig, az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet a bizonyítvány kiadásáig a kérelmező visszavonhatja. Ilyen esetben az eljárást a kormányhivatal megszünteti.

A névmódosítás iránti kérelmet az állampolgársági kérelemmel kell előterjeszteni. 

A honosítást kérő külföldi egyidejűleg kérheti, 

A honosítást kérő külföldi a névmódosítás során kérheti elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.

A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított 1 éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Az állampolgársági kérelmet a járási hivatal vezetője, a kormányablak vezetője 5 napon belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai postával köteles megküldeni Budapest Főváros Kormányhivatalának.
Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, a kormányhivatal a hiány pótlására határidő tűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja. Okirat hiánya esetén a beszerzéséhez szükséges időtartam figyelembevételével megállapított határidőt tűznek ki. Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem esetén a hiánypótlási felhívás kibocsátásának határideje a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.

A honosítási okiratot a kormányhivatal  a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, vagy egyes esetekben a kérelmező választása szerinti polgármesternek vagy diplomáciai futár útján a magyar konzuli tisztviselőnek.

A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

A kormányhivatal 60 napon belül adja ki az állampolgársági bizonyítványt.

A határidőkbe nem számít be

Ha az állampolgársági kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából vagy irataiból ismerhető meg, és ezeket a kérelmező nem igazolja, ezek beszerzésére a kormányhivatal intézkedik. A honosítási kérelmet a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani. 

A honosítási kérelmekhez - a honosítás típusától függően - az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

Magyarország területén történt anyakönyvi esemény (születés, házasság) esetén nem szükséges az adatlap csatolása. Ha a kérelmező nőtlen/hajadon, erről nem szükséges igazolást csatolnia, elegendő a kérelemnyomtatvány első oldalán erre vonatkozóan nyilatkoznia.

A felmenői láncnak levezethetőnek kell lennie, vagyis nem elegendő például a hivatkozott dédapa születési anyakönyvi kivonatát csatolni, hanem szükséges a köztes felmenők (pl. apa és nagyapa) igazolása is. Anyai ágon való hivatkozás esetén szükséges a leánykori és a házassági nevet igazolni, ezért szükséges a házassági anyakönyvi kivonat(ok) csatolása is. Amennyiben valamely hozzátartozó már állampolgárságot szerzett egyszerűsített honosítással, nem szükséges a felmenői igazolások ismételt csatolása, elegendő a honosított személy adatainak megadása (név, születési hely és idő – a kérelemnyomtatvány 2. oldalán), esetleg honosítási okirata másolatának csatolása – ebben az esetben a szükséges okiratok hivatalból  átemelésre kerülnek a hivatkozott személy anyagából.

A kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén meg kell jelölni, hogy a kérelmező hol kívánja letenni az állampolgársági esküt/fogadalmat – erre sor kerülhet bármely magyar településen vagy külképviseleten is. Budapesti eskü-/fogadalomhely esetén a kerületet is meg kell jelölni.

Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni. A mellékletek közül eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi, eredeti vagy hiteles másolatban bemutatott iratról az átvevő – kézjegyével és pecséttel ellátott – másolatot készít.

A Magyarországon történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset) esetén, ha ismert az anyakönyvi esemény pontos ideje és helye, az anyakönyvi iratok beszerzéséről a hatóság hivatalból intézkedik. 

A honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

A névmódosítás iránti kérelmet az állampolgársági kérelemmel kell előterjeszteni.
A névmódosítási kérelemhez mellékelni kell

A névmódosítási kérelemhez nem kell mellékelni a kormányhivatal által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot vagy szakvéleményt.

A magyar nyelvtudás ellenőrzése a kérelem átvételekor történhet a nagykorú kérelmezővel (házaspár esetén mindkét kérelmezővel) a magyar nyelven kitöltött nyomtatvánnyal, a magyar nyelven saját kézzel írt önéletrajzzal kapcsolatban folytatott beszélgetés, illetve az ezekkel összefüggésben feltett kérdések alapján. A magyar nyelvtudás igazolásától el lehet tekinteni a cselekvőképtelen személyek esetében.

A honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal való visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról való lemondásra irányuló eljárás illetékmentes. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3.000 forint.

A honosítási kérelmet az alábbi szerveknél lehetséges személyesen benyújtani:

A magyar állampolgárság honosítással, illetve visszahonosítással történő megszerzésére irányuló kérelemről — a miniszter előterjesztése alapján — a köztársasági elnök dönt.

A kormányhivatal döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Jogorvoslatra a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerinti közigazgatási perre van lehetőség a Fővárosi Törvényszéknél.

Magyar állampolgárság igazolása:

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a fent felsorolt okiratokkal, okmányokkal nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő 1 évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási, illetve visszahonosítási okiratot ad ki. 

A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. A honosított állampolgár a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Magyar állampolgárság visszavonása:

Egyszerűsített honosítás:
Egyszerűsített honosítással kapcsolatos információk

Magyar állampolgárság honosítással vagy visszahonosítással történő megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető,  külképviseleten történt állampolgársági eskü vagy fogadalomtétel esetén pedig a kormányhivatal teljesíti:

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok itt érhetőek el.

Az állampolgársággal, honosítással kapcsolatos nyomtatványok itt érhetőek el.

Magyarország Alaptörvénye

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról 

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

NISZ ZRT.