A Bizottság 616/2007/EK rendelete a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról

A szabályozás az egyes sózott, vagy páclében levő baromfihús (ex 0210 99 39 alá tartozó) termékek, illetve (1602 vámtarifaszám alá tartozó) csirkehús és pulyka készítmények és az unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjára vonatkozik.

A kontingens évek minden év július 1-jétől  következő év jún. 30.-ig tartanak

Az engedély kérelmezés két lépésben történik. Az első lépésben a többi kontingens kérelmezéssel azonos kérelmezési időszakban benyújtott kérelem egy ú.n. behozatali jogengedély megigénylésére irányul, mely alapján az AGRIM engedélyek később a kontingens év folyamán annak végéig bármikor kérelmezhetőek.

Kulcsszavak: sózott baromfihús, csirkehús behozatal, GATT kontingens, AGRIM, brazil import, thaiföldi import

Magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA-, és vámadat nyilvántartásba vett természetes-, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre.Jogosult kérelmezni az piaci szereplő, amelyik a minden évben január 1.-én kezdődő kontingensév során az első kérelme benyújtásakor  hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében (terméksúlyban) legalább 50 tonnát importált vagy exportált az Unió területére, harmadik országból, vagy területéről harmadik országba az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I.melléklet XX. részben szereplő termékekből; Jogosult továbbá kérelmet benyújtani az a magyar ÁFA nyilvántartás alá tartozó EU regisztrációval rendelkező baromfihús feldolgozó üzem, amelyik hiteles okmányokkal (pl. számlamásolatokkal, vagy egyéb hiteles kereskedelmi dokumentumokkal) bizonyítani tudja, hogy az előző albekezdésben említett 2* 12 hónapos referencia időszak során mindkét időszakban legalább 1000 tonna 0207-es, vagy 0210-es KN-kód alá tartozó baromfihúst feldolgozott, a 1234/2007/EK rendelet I. melléklet XX. rész hatálya alá tartozó 1602 KN-kódú baromfihús készítmények, vagy a 1602 10 00 KN kódba sorolt, kizárólag baromfihúst tartalmazó, homogenizált készítmények előállítása céljából.

Az ügyfélnek az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám , EORI szám), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) a 16. rovatban, a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban, és a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban, az áru származási országát névvel és ISO kóddal a 8. rovatban és amennyiben a származás betartása kötelező (az összes brazil és thaiföldi kontingens ilyen), akkor az „igen”,- amennyiben nem kötelező, akkor a "nem" választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban (11. rovatban), a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 616/2007/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovatban). Egy kérelmező egynél több kérelmet -főszabályként- nem nyújthat be egy kontingensre egy kérelmezési időszakban. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ,EORI szám) adataival. A Behozatali jogengedély nem átruházható. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A  behozatali engedélyt, illetve a nem behozatali jog engedéllyel szabályozott kontingenseknél az AGRIM engedélyt, a kérelmek benyújtását követően  az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntés megjelenése napjától azon hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik. A behozatali jog alapján kiadásra kerülő AGRIM engedély az AGRIM engedélyre történő kérelem benyújtásától számított 1-2 munkanapon belül kerül kiadásra

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A kérelmeket a negyedéveket megelőző harmadik hónap 1-7. napja között lehet benyújtani

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 616/2007/EK rendelete ( 2007. június 4. ) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0616&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF