Széchenyi Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése

A kártyakibocsátási tevékenységet folytató intézménynek (intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására a rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság) a tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül (utólagosan) értesítenie kell a Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH). A BFKH nyilvántartásba veszi az intézményt, erről a nemzetgazdasági minisztert tájékoztatja. A nyilvántartásba vételt a BFKH értesítéssel visszaigazolja.

Kulcsszavak: Széchenyi Pihenő Kártya, SZÉP Kártya, kártyakibocsátás, elektronikus utalvány

SZÉP Kártya kibocsátásra jogosultsággal rendelkező gazdasági társaságok.

Bejelentés küldése az illetékes hatóság felé, mely tartalmazza:

a)    az intézmény neve, székhelye;
b)    az intézmény cégnyilvántartási száma;
c)    a vállalatcsoport neve, formája.

Ha a BFKH eljárása során megállapítja az 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes körülményének – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a jogsértéssel elért előnynek – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenőrzöttet azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a Hatóságot,

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,

e) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,

f) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges.

A kiszabható - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés f) pontja szerinti - bírság 50.000 forinttól 500.000 forintig terjedhet. Ismételt jogsértés esetén a bírság mértékének felső határa 1.000.000 forint.

A kártya kibocsátási tevékenységet folytató intézménynek (intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására a rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság) a tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül (utólagosan) értesítenie kell a Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH).

A BFKH nyilvántartásba veszi az intézményt, erről a nemzetgazdasági minisztert tájékoztatja. A nyilvántartásba vételt a BFKH értesítéssel 8 napon belül visszaigazolja.

A bejelentéshez mellékelni kell:

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Nyomtatvány Szép Kártya kibocsátási tevékenység megkezdéséhez

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

 

BFKH KHENF