KAPOSVÁR - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.
Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll tárgyév augusztus 1. napján, augusztus hónapban, valamint tárgyév november 01. napján fennálló jogosultság esetén november hónapban természetbeni támogatást kap pénzbeli támogatás formájában.

Kulcsszavak: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása az Ákr-nek megfelelően történik.

A kérelmet a korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapon belül be lehet nyújtani.

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család tagjainak jövedelméről szóló – 1 hónapnál nem régebbi - igazolásokat.

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője.

A döntés ellen a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztályhoz (7400. Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) címezve, de Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjénél benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

1.) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 145 %-át (41.325,-Ft-ot), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Nagykorúvá válás után a feltételek fennállása akkor jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 135 %-át (38.475,-Ft-ot) az 1. pont alá nem tartozó esetben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani nem lehet, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, (570.000,-Ft-ot) vagy

együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft-ot)
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű

A kérelem benyújtható Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához - űrlap.

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és

gyámügyi eljárásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Kaposvár Település