annak a magánszemélynek (vendégnek) kell fizetni, aki nem állandó lakosként a Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adónem beszedéses jellegéből következik, hogy a fizetendő adót a megszálló vendég nem közvetlenül az adóhatósághoz fizeti meg, hanem azt átadja az adóbeszedésre kötelezettnek. Az adó beszedése, valamint az idegenfogalmi adóbevallás benyújtása az adóbeszedésre kötelezett szállásadó kötelezettsége.

">

GYÖNGYÖS – ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01.-TŐL)

Idegenforgalmi adót annak a magánszemélynek (vendégnek) kell fizetni, aki nem állandó lakosként a Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adónem beszedéses jellegéből következik, hogy a fizetendő adót a megszálló vendég nem közvetlenül az adóhatósághoz fizeti meg, hanem azt átadja az adóbeszedésre kötelezettnek. Az adó beszedése, valamint az idegenfogalmi adóbevallás benyújtása az adóbeszedésre kötelezett szállásadó kötelezettsége.

Kulcsszavak: idegenforgalmi adó Gyöngyös; idegenforgalmi adóbevallás Gyöngyös; idegenforgalmi adóbevallás Gyöngyös; vendégéjszakák utáni adó Gyöngyös; Gyöngyös helyi adók; idegenforgalmi adó kötelezettség Gyöngyös; idegenforgalmi adó mértéke Gyöngyös

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni az adóhatóságnak, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az önkormányzat által rendszeresített idegenforgalmi adóbevallást benyújtania, s az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára megfizetnie.

Benyújtó személye: az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője.

Benyújtás formája és módja: 

A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az adó bevallására az „ASP-ADÓ-035 Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, melyet személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely a » Nyomtatványok (gyongyos.hu) Adóügyek nyomtatványi / Idegenforgalmi adó úton érhető el, vagy a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADÓ-035 Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az idegenforgalmi adóbevallást benyújtania, s a beszedett adót megfizetnie.

 Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adókötelezettség bejelentését, változását az alábbi dokumentumok benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az idegenforgalmi adóbevallással egyidejűleg, azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01100008 számú Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla javára.

Az idegenforgalmi adóbevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, vagyis az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. Ezért a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) nem készül, ezért a jogorvoslat nem értelmezhető.

Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.  

Az idegenforgalmi adó évi mértékét Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 17. §-a szabályozza.

Az adómentességet a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a, valamint Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 18. §-a szabályozza.

ASP-ADO-035 Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)

ASP-ADO-035 Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)

ASP-ADO-035 Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.01.01-től)

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település