Tanulmányok alatti vizsgára jelentkezés (jelenleg osztályozó vizsgára vagy beszámoltató vizsgára jelentkezés)

Osztályozó (beszámoltató) vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, többek között, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, valamint ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményéből egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, vagy ha mulasztás miatt teljesítményét nem lehetett értékelni, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ez szükséges lehet előrehozott érettségi vizsga esetén is.

Kulcsszavak: osztályozó vizsga , tanulmány alatti vizsgák

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője – aki osztályozó vagy beszámoltató vizsgát kíván tenni.

A tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője – a köznevelési intézmény írásbeli tájékoztatása alapján meghatározott időpontokra jelentkezik.

A köznevelési intézmény Házirendje szabályozza a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, a vizsgára jelentkezés módját és határidejét.

A tanulmányok alatti vizsga ingyenes, kivéve a független, vizsgabizottság előtti vizsgát. A kötelezően tartandó osztályozó vizsgáért és az iskola által önként nyújtott konzultációért nem kérhető költségtérítés.

Köznevelési intézmény

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony, létesítésével, megszüntetésével érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá –a jogszabályban meghatározott kivétellel– az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet - a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KK