Kecskemét - Bejelentés működő telep adatmódosítása

Ipari tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet alapján az ipari tevékenység végzője a működő telep adataiban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Adatmódosítás keretében az ipari tevékenység végzőjének adataiban, a telep adataiban történt változás, valamint a nyitvatartás változás jelenthető be.

Kulcsszavak: működő telep adatmódosítása

Az ipari tevékenységet végző jogi személyek

Az adatmódosítást formanyomtatványon kell bejelenteni.

Ügyintézési határidő 8 nap.

Kitöltött kérelem nyomtatvány

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Telepengedély adatmódosítása esetén a határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.  A fellebbezés eljárás díja 6.000 Ft, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11732002-15724540 számú bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban az ügyszámot és a befizetés jogcímét (fellebbezés) kell szerepeltetni. Jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést a jegyzőhöz.

Bejelentés-köteles ipari tevékenység adatmódosítása esetén a határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az elsőfokú hatóságnál előterjesztendő, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésért 5.000 Ft fellebbezési illetéket kell fizetni, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő banki átutalással lehet teljesíteni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a fellebbező nevét, címét, a fellebbezéssel megtámadott döntés ügyszámát. A befizetésről szóló igazolást a fellebbezéshez mellékelni kell.   Jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést a jegyzőhöz.

Az adatváltozás bejelentését követően a jegyző módosítja a

nyilvántartásban szereplő adatokat, melyről értesíti:

  • bejelentőt,
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát,
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát,
  • Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát,

tevékenységtől függően:

  • Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét,  
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályát,
  • Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályát, 
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

 

 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település