Budapest 04. ker. Településképi bejelentési eljárás

Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ) a TKR 85. §-ában foglalt esetekben településképi bejelentési eljárást folytat le.

Kulcsszavak: településkép, TKB, bejelentési eljárás

tervező és/vagy építtető

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

A kérelemhez a TKR 7.sz. mellékletében meghatározott tartalmú dokumentációt kell mellékelni elektronikusan és 2 példányban papíralapon is.

A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezési eljárás indítható és településkép-védelmi bírság szabható ki.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletben és a településképi rendeletben megfogalmazott előírások megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási bírság szabható ki a reklám közzétevőjével szemben, amelynek mértéke 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. A bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.

Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

 

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester

Budapest Főváros IV. .kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület

A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye

Településképi eljárás – kérelem, (TKR 6. sz. melléklete )

 
 
 

Budapest 04. ker. Település