Sopron - Hagyatéki eljárás

A magyar állampolgár után maradt ingó- és ingatlanvagyont (hagyatékot) leltározni kell.

Kulcsszavak: hagyatéki, hagyatéki eljárás, örökhagyó, adó- és értékbizonyítvány

A hagyatéki eljárás hivatalból indul.

A hagyatékot akkor kell leltározni, ha a hagyatékban

  1. belföldön fekvő ingatlan tulajdon, vagy résztulajdon van;
  2. belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban illetve szövetkezetben tagi részesedés van;
  3. lajstromozott vagyontárgy van (olyan ingó dolog, vagy jog, amely közhiteles nyilvántartásban szerepel, pl. bankszámla, gépjármű);
  4. öröklési illetékmentes értéket – 300.000, - Ft-ot – meghaladó ingó vagyon van;
  5. a hagyatéki tartozások értéke várhatóan meghaladja a hagyaték értékét.

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatására kerül sor. A személyesen történő leltárfelvételhez elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról is jegyzőkönyv készül!

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Ha a hagyaték átadására még nem került sor és az öröklésben érdekelt azonban valószínűsíti, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, kérheti a leltárba felvett belföldi vagyonnak
a) bírósági letétbe helyezését,
b) hatósági vagy közjegyzői letétbe vételét (az elrendelő személyének megfelelően),
c) birtokba adását (birtokban hagyását),
d) a zárlatát,
e) a zárolását
f) értékesítését és megőrzését.

Az örökösként érdekelteknek lehetőségük van már a jegyző előtt folytatott leltározási szakaszban is egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni, ehhez közvetítői eljárást igénybe venni. Az egyezségtervezetet a jegyző továbbítja a közjegyző részére.

A jegyző az eljárás során beszerzett adatokról hagyatéki leltárt állít ki, melyet az illetékes közjegyzőnek továbbít. A leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekeltek arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló értesítés tájékoztatást tartalmaz. A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban. A feltüntetett értékek az öröklési illetékfizetés alapjául szolgálnak.

A közjegyző a hagyatékot tárgyalás nélkül adja át, ha a hagyaték átadásához szükséges adatok és nyilatkozatok rendelkezésre állnak és további intézkedés megtételére nincs szükség. Az öröklésben érdekelt kérelmére a hagyatéki tárgyalást meg kell tartani.

A jegyző a hagyatéki eljárás során az öröklésben érdekeltek nyilatkozata alapján tünteti fel a hagyatéki leltárban az elhunyt tulajdonát képező ingó- és ingatlan vagyont. A fel nem tüntetett vagy a pontosan meg nem jelölt vagyon tekintetében a jegyző nem folytat le eljárási cselekményeket, nem keres fel szerveket, szervezeteket (bankokat) és a temetési költséggel kapcsolatos számlák beszerzése iránt nem intézkedik.

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző
a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
d) az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján
az örökhagyó haláláról értesül.

A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg.

A leltárt 30 napon belül - az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján indult hagyatéki eljárásban 60 napon belül - el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a leltárt legkésőbb a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni.

- a kiállított halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak másolata

- a túlélő házastárs és az öröklésre jogosultak személyes adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme, telefonszáma)

- amennyiben ingatlan tulajdon volt a hagyatékban, akkor az ingatlanra vonatkozó adatok (az ingatlan címe, esetlegesen helyrajzi száma)

- a hagyatékot képező lakossági folyószámla (számlakivonat), takarékbetétkönyv, értékpapír, gépkocsi  forgalmi  engedély és az esetleges életbiztosításra vonatkozó adatok

- temetéssel kapcsolatos költségek összköltsége

A hagyatéki eljárás költségének összegét a közjegyző a hagyatékba tartozó vagyontárgyak összértéke alapján állapítja meg a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény alapján. A hagyatéki eljárás költségének összegéről a közjegyző a hagyatéki tárgyalásra szóló idézésben tájékoztatja az öröklésben érdekelteket.

Mi a hagyatéki teher?
- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,
- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint  
a hagyatéki eljárás költségei,
- az örökhagyó tartozásai,
- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,
- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Hagyatéki ügyek

A hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslatra a közjegyző végzése elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni és a végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki - ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a bírósághoz.

Az adó-és értékbizonyítványokban foglaltakkal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak címzett fellebbezéssel lehet élni.

A hagyaték átadása a közjegyző feladata.
Sopronban 3 közjegyző működik, akik meghatározott rendben látják el feladatukat.
1. számú közjegyző Dr. Ambrózy Andrea
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-338-891
2. számú közjegyző Dr. Kukoda Beáta
Sopron, Színház u. 13.        T.: 06-99-334-032
3. számú közjegyző Dr. Keszei Péter
Sopron, Mátyás K. u. 7.     T.: 06-99-508-010
Dr. Ambrózy Andrea közjegyző a január, április, július, október hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Kukoda Beáta közjegyző a február, május, augusztus, november hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.
Dr. Keszei Péter közjegyző a március, június, szeptember, december hónapban elhunytak hagyatéka ügyében illetékes.Sopron Település