Súlyok hitelesítése iránti kérelem

A súlyok hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Piacfelügyelet és műszaki felügyelet / Mérésügy

A mérőeszköz belföldi forgalombahozatala előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét valamint adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjköteles

Igazgatási szolgáltatási díj a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

 - F2; M1; M2; M3 pontossági osztályú súlyok esetében a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A beütött bélyegzésen található hitelesítés évének utolsó két számjegyétől számított második év végéig, vagy a hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a súly hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez is fordulhat, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a súly a hitelesítési előírásnak? - Javítás (pontosítás) után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a súlyt.
5. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A súlynak ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott követelményeket (alaki, szerkezeti, kötelező feliratok)
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles súlynál? - A súly hitelességét a tanúsító és/vagy lezáró jelek épsége igazolja. Hitelesítési bizonyítvány csak azonosítási számmal és pontossági osztállyal megjelölt súly esetében, díj ellenében kérhető.
7. Hol hitelesíttethetek súlyt? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok tömegmérő laboratóriumaiban továbbá M3, M2 pontossági osztályú súlyok esetében, együttműködési megállapodással, és súlyhitelesítéshez vizsgált mérleggel, megfelelő etalon súllyal rendelkező közreműködő laboratóriumában.
8. Minden súly hitelesíteni kell? - A súlyok is mérőeszközök, ezért joghatással járó mérést csak hitelesített súllyal végezhetnek.
9. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

http://mkeh.gov.hu/meresugy/engedelyek/eszkozfajtak

EKEIDR2