MISKOLC – Tulajdonosi, közútkezelői, valamint vízügyi kezelői hozzájárulás kiállítása iránti kérelem

A tulajdonosi hozzájárulás a közterület használati rendelet hatálya alá nem tartozó meghatározott cél (pl. közüzemi szolgáltatók vezetékeinek, hálózati berendezéseinek elhelyezése, olyan vezetékek bekötése, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlant érintenek stb.) érdekében, valamint önkormányzati vagyont használók által önkormányzati vagyonelemek tulajdonosi hozzájárulásához kötött beruházás megvalósításához kérhető.

Kulcsszavak: MISKOLC – Tulajdonosi, közútkezelői, valamint vízügyi kezelői hozzájárulás kiállítása iránti kérelem

A tulajdonosi hozzájárulás kiállítása iránti kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendeletének hatálya alá nem tartozó cél (pl. közműszolgáltatók vezetékeinek elhelyezése, olyan vezetékek bekötése, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlant érintenek stb.) pontos megjelölésével bármely természetes vagy jogi személy személyesen vagy képviselőjük útján eljárva terjeszthetik elő. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, valamint a vízügyi kezelői hozzájárulás iránti kérelmet az építmény, közmű vagy ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, építtetője vagy a beruházó, valamint a közmű-szolgáltató nyújthatja be, a hozzájárulás jogosultja is ő lesz.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 17. §. e) pontja értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, valamint nyomvonalas jellegű létesítmények, építmények, egyéb al- és felépítmények létesítéséhez, bővítéséhez vagy áthelyezéséhez – amennyiben ahhoz építési, létesítési, vagy egyéb hatósági engedély szükséges – a nyomvonal által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra az önkormányzattól mint ingatlantulajdonostól az építtetőnek / vagy közműszolgáltatónak / vagy az erre felhatalmazott tervezőnek tulajdonosi hozzájárulás beszerzése szükséges, melynek kiadására - e jogszabály alapján a Közgyűlés felhatalmazása szerint - a Polgármester jogosult.

A 17. §. h) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulás szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok alkalomszerű igénybevétele esetében, amely az ingatlan funkcióját tartósan nem változtatja meg.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges abban az esetben is, ha a kérelmező használatában / vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlant felújítja, átalakítja - a falak, a mennyezet vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak ahhoz rögzítésével járó műveletet - vagy az elszámolt értékcsökkenést meghaladó, az ingatlan értékét növelő beruházást kíván végrehajtani. 

Magánszemélyek elektronikus, valamint nyomtatott formában is benyújthatják kérelmüket a Benyújtandó dokumentumok fejezetben megadott elérhetőségről letölthető űrlap segítségével.

Gazdálkodó szervezetek csak elektronikus ügyintézés keretében nyújthatják be kérelmüket, szintén a fentebb hivatkozott elérhetőség alatti űrlap kitöltésével.

 

Az elektronikus felületen a kérelem kötelezően benyújtandó mellékletei is feltölthetők.

A kérelem benyújtásakor szükséges a fentiek szerint a tárgy vagy cél megnevezése, az érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számának megjelölése egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap csatolásával, amennyiben az ügy jellegéből adódik, nyomvonalrajz vagy egyéb helyszínrajz, műszaki terv és leírás csatolása az engedélyes nevének, címének és egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím, cégkapu stb.) megjelölésével.

 

Amennyiben a kérelemmel érintett ingatlan igénybevétele érdekében közútkezelői és/vagy vízügyi kezelői és/vagy közútkezelői hozzájárulás szükséges, a kezelői hozzájárulások kiadását követően van lehetőség a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának, közútkezelői, valamint vízügyi kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Városüzemeltetési és Műszaki Osztálynak címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy (magánszemélyek esetében) papír alapon.

Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

Az ügyfelet az eljárás során közreműködési kötelezettség terheli. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. Amennyiben az ügyfél közreműködési kötelezettségének nem tesz eleget a hozzájárulás kiadására nem kerül sor.

Az ügy összetettségének függvényében átlagosan legfeljebb 30 nap.

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem esetén az ügyintézési határidő 21 nap, amelyet a helyi közutak kezelője egy alkalommal – indokolás mellett – 10 nappal meghosszabbíthat.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztályához (a továbbiakban: szakterület) történő megérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Polgármesteri Hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Kérelem tulajdonosi- és/vagy kezelői hozzájáruláshoz közút- és/vagy vízügyi- és/vagy egyéb kezelői hozzájáruláshoz.

A tulajdonosi, közútkezelői, valamint vízügyi kezelői hozzájárulások kiadása illeték- és költségmentes.

A hozzájárulások esetleges feltételéből vagy az abból eredeztethető egyéb költségeket a kérelmező köteles viselni.

Tulajdonosi hozzájárulás esetén:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

 

Közútkezelői és vízügyi kezelői hozzájárulás esetén:

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Műszaki Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/347-807

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Tulajdonosi hozzájárulás esetén:

Az Önkormányzat döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak. Az elutasítást eredményező körülmények változása, megszűnése esetén a kérelem ismételten előterjeszthető.

Az Önkormányzat működésének törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal látja el.

 

Közútkezelői hozzájárulás esetén:

A kérelmező a hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (2) bekezdése alapján – a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztályához fordulhat.

 

Vízügyi kezelői hozzájárulás esetén

A kérelmező a hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalhoz fordulhat.

Építési jellegű tevékenységek tervezési munkaszakaszában közútkezelői hozzájárulást kell kérni az alábbi esetekben:

·         a közút területén, az alatt vagy felett építmények, berendezések elhelyezéséhez;

·         a közúthoz történő közforgalmú útcsatlakozás létesítéséhez (kapubejáró, telekbejáró útcsatlakozás – melyet közforgalom nem vesz igénybe – létesítése esetén a Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez című formanyomtatványt kell használni);

·         a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához;

·         a településrendezési tervben szereplő közlekedési és közmű-területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez;

·         a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához;

·        az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10) Kormány rendeletben előírtak esetén.

Vízügyi kezelői hozzájárulás szükséges Miskolc Megyei Jogú város tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyások, medrek, csapadékvíz elvezető rendszerek, területi vízbázisok érintettségével járó kivitelezési munkákat megelőző tervezési feladatokhoz.

 

A tulajdonosi, közútkezelői, valamint vízügyi kezelői hozzájárulás nem visszavonható, illetve a nyilatkozat a felhasználás tekintetében a kiadástól számított 1 évig érvényes. Ha ezen idő alatt az adott hatósági eljárás vagy cél, amelyhez a hozzájárulást az Önkormányzat kiadta, nem valósul meg vagy az eljárás nem kerül lefolytatásra, új hozzájárulás igénylése szükséges.

Tulajdonosi hozzájárulás esetén:

Az érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számának megjelölése egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap csatolásával.

Amennyiben az ügy jellegéből adódik, nyomvonalrajz vagy egyéb helyszínrajz, műszaki terv és leírás csatolása az engedélyes nevének, címének és egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím, cégkapu stb.) megjelölésével.

Amennyiben a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának előfeltétele az ügyhöz kapcsolódó vízügyi kezelői és/vagy közútkezelői hozzájárulás megléte, szükséges azok becsatolása.

 

Közútkezelői hozzájárulás esetén:

 

Vízügyi kezelői hozzájárulás esetén:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

Tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

 

Közútkezelői hozzájárulás vonatkozásában:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2021. (XII. 21.) rendelete a helyi közutak kezelésének, valamint felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól

 

Vízügyi kezelői hozzájárulás vonatkozásában:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. (VI. 07.) számú rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi vízkár-elhárítási feladatokról szóló 11/1998.(III.30.) számú rendelete

Miskolc Település