Özvegyi nyugdíj igénylése, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült (OZVEGYI_02)

Özvegyi nyugdíj iránti igény elbírálására irányuló eljárás, ha az elhunyt nem részesült saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban (ideértve a táncművészeti életjáradékot és az átmeneti bányászjáradékot is), szolgálati járandóságban, és kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati idővel rendelkezett.

Kulcsszavak: özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, özvegy, özvegyi, OZVEGYI_02

Az özvegyi nyugdíj megállapítását ebben az eljárásban az a személy kérheti, akinek házastársa, elvált házastársa vagy élettársa a haláláig a szükséges szolgálati időt megszerezte, de öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy szolgálati járandóságban nem részesült.

Ha az igénylő korábban már részesült özvegyi nyugdíjban, akkor az özvegyi nyugdíj feléledését (újbóli megállapítását) az özvegyi nyugdíj feléledésére irányuló eljárásban, az erre rendszeresített űrlapon kell igényelni.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetve meghatalmazottja.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

Amennyiben valamely, az özvegyi nyugdíjra jogosító feltétel meglétét igazolni szükséges, akkor erről a megfelelő okiratot is csatolni kell az igénybejelentéshez (ezeket az űrlap kitöltésekor ismertetjük), illetve alább, a „benyújtandó dokumentumok” pontban is megtalálhatóak.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az özvegyi nyugdíj megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Özvegyi nyugdíj iránti igény, ha az elhunyt még nem volt nyugdíjas elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az igényelbíráláshoz javasoljuk mellékelni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (holttá illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), illetve a házassági anyakönyvi kivonatot (bejegyzett élettársak esetén az erről szóló anyakönyvi kivonatot).

Megváltozott munkaképességű igénylő esetén kérjük mellékelni az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, azaz az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót, folyamatos gondozást, gyógykezelést és az aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, illetve a fenti körülményekkel összefüggő, további egészségügyi dokumentációt (pl. lelet, kórházi zárójelentés), melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.

 

Árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén igényelt özvegyi nyugdíj esetén, ha rendelkezésére áll, kérjük mellékelni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, az ezt igazoló okiratot is csatolni kell.

Ha az elvált, vagy házastársától legalább egy éve külön élő igénylő elhunyt házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy a bíróság a tartásdíj fizetési kötelezettséget előírta, az erről szóló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

Minden igény esetén szükséges csatolni az elhunyt olyan szolgálati idejére vonatkozó dokumentumokat, vagy azok hitelesített másolatát, amely  a nyugdíjbiztosítási szerv által korábban határozattal nem került elismerésre.  Ilyen igazolás lehet többek között

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le. Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.  

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti igényüket.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási szervként eljáró kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

Postai úton: a kérelem benyújtható a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási szervként eljáró  kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF