284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban Zr) 4.§-a alapján a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:

Az alábbi környezeti zajt és rezgést előidéző szolgáltató tevékenységek, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli–közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő járműhasználat, járműmozgás, rakodás.

">

MISKOLC – Zajkibocsátási ügyek

Zaj és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban Zr) 4.§-a alapján a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:

Az alábbi környezeti zajt és rezgést előidéző szolgáltató tevékenységek, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli–közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő járműhasználat, járműmozgás, rakodás.

Kulcsszavak: MISKOLC – Zajkibocsátási ügyek

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra üzemeltetői.

A tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

 

Kérelemre induló eljárás:

A jegyző kérelemre indult eljárásban környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét.

Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmét visszavonja, a jegyző a határérték megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból folytatja.

 

Hivatalból indított eljárás:

Ha a jegyző olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

A zajkibocsátási határérték megkérésének, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása zajbírság kiszabását eredményezi.

A kérelem elbírálására, - ha a kérelem és mellékletei, hiánytalanul kerültek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél – 8 nap áll a hatóság rendelkezésére.(sommás eljárás)

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, (hiányos a kérelem és mellékletei, nem tisztázott a tényállás, ellenérdekű ügyfél vesz részt az eljárásban) 60 nap áll a hatóság rendelkezésére a kérelem elbírálására. (teljes eljárás)

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                                           Ágazat                                                   Ügytípus

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény       Általános vagy egyéb igazgatási ügyek    Mezőgazdaság, környezetvédelem
zajkibocsátási határértékének megállapítására

Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás        Általános vagy egyéb igazgatási ügyek    Mezőgazdaság, környezetvédelem
zajkibocsátásának megváltozásáról

 

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

Az eljárás illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A zajkibocsátási határérték megállapításával kapcsolatos jogorvoslati ügyekben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal jár el.

A zajkibocsátási ügyekben hozott határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Építési zaj- és rezgésforrások:

 

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

 

Üzemi zaj- és rezgésforrások:

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

 

Szabadidős zaj- és rezgésforrások:

56 vendéglátás

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 

 A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint

A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben a fenti tevékenységeknél.

 

Zr hatálya nem terjed ki:

a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre;

b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre;

c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre;

d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre;

e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre;

f) a vallási tevékenység végzésére, valamint

g) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.

 

Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok:

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt az a), b) pontban megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a jegyzőhöz.

 

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (a 93/2007.(XII.18.) KvVM rend. 3.sz. melléklete) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

 

Az építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások alapján az építőipari tevékenységre zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni. A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően az építési munkák ideje alatt a kivitelező a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékeket köteles betartani. A kivitelező felmentést is kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól a 13.§-ban meghatározott esetekben.

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszeréről.

Miskolc Település