ZALAEGERSZEG – ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A települési önkormányzat jegyzője az elsőfokú hatósági jogkört gyakorolja a Korm. rendeletben meghatározott esetek zaj- és rezgésvédelmi ügyében, melynek keretében zajkibocsátási határértéket állapít meg, a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt.

Kulcsszavak: ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő –  a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti – létesítményekre terjed ki, amelyeket környezeti zaj és rezgésterhelés ér, továbbá a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tevékenységet végzőkre, üzemi és szabadidős zajforrást üzemeltetőkre, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

Az ügyfelek postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-126).

A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt:

 - elektronikus úton https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_TELEPULESUZEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A kérelmet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a megadott űrlapon kell benyújtani.

Amennyiben a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni, úgy a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

- a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint

- a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához címzett, de az elsőfokon eljáró Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez postai (cég esetében) elektronikus úton benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illetéke 5000 forint, amelyet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008- 15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát a fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni. A fellebbezés papíralapú benyújtása esetén az illetéket a fellebbezésen elhelyezett illetékbélyeg útján is lehet teljesíteni.

KÉRELEM ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határérétékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.03.) KvVM-EÜM együttes rendelet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Zalaegerszeg Település