1998. évi XXVI. törvény
10. §-a értelmében, közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

">

MISKOLC – Kérelem mozgáskorlátozott parkoló létesítéséhez

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
10. §-a értelmében, közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

Kulcsszavak: MISKOLC – Kérelem mozgáskorlátozott parkoló létesítéséhez

Mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely kijelölését azon természetes személyek kérelmezhetik, akik rendelkeznek a 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet által meghatározott mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával.

A kérelemben – szöveges leírással, valamint csatolt fotóval – meg kell jelölni a mozgásában korlátozott személy közlekedési céljához lehetőség szerint legközelebb fekvő, személygépjárművek várakozására kijelölt vagy arra igénybe vehető közterületet.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelyet a helyi közutak kezelője egy alkalommal – indokolás mellett – 10 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztályához (a továbbiakban: szakterület) történő megérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Polgármesteri Hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban:

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

 Ágazat

Ügytípus

Kérelem mozgáskorlátozott parkoló létesítéséhez

 Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

 Kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

A közútkezelői hozzájárulás, valamint a mozgáskorlátozott személy részére igénybe vehető parkolóhely létesítése díj- és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/347-807

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A kérelmező a hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (2) bekezdése alapján – a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztályához fordulhat.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, az utak forgalmának szabályozása – a 3. §-ban foglalt kivételekkel – valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.

A mozgáskorlátozottak részére kijelölt gépjármű-várakozóhelynek a KRESZ-ben meghatározott közúti jelzőtáblával, valamint az egyezményes útburkolati jellel (ISA-logo) történő megjelölését a helyi közutak kezelőjének megrendelése alapján, az egyes közútkezelői részfeladatok ellátásával megbízott gazdálkodó szervezet végzi el.

A kérelem alapján, a szakterület – első sorban forgalomtechnikai szempontból – megvizsgálja, hogy a vonatkozó jogszabályban, valamint útügyi műszaki előírásban meghatározott feltételek teljesülése mellett, a parkolóhely létesíthető-e a kérelmező által megjelölt közterületen. Amennyiben ennek (műszaki, forgalomtechnikai stb.) akadálya van, úgy a szakterület meghatározza a kérelemben megjelölt közlekedési célhoz lehetőség szerint legközelebb eső alkalmas közterületet. Erről – a közútkezelői hozzájárulás kiadását megelőzően – a szakterület írásban tájékoztatja a kérelmezőt, felajánlva annak lehetőségét, hogy amennyiben a szakterület által megjelölt közterület a kérelmező részéről nem elfogadható, úgy helyszíni bejárás keretében egyeztetésre kerül sor.

A parkolóhely pontos helymegjelölése a közútkezelői hozzájárulás 1. pontjában kerül megjelenítésre.

A kérelem elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi közutak kezelésének, valamint felbontásának s helyreállításának szakmai szabályairól

e-UT 03.05.12. számú, Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) című útügyi műszaki előírás

Miskolc Település