Határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett igazságügyi szakértői tevékenység bejelentése

Az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére saját tagállamában jogosultságot szerzett személy eseti jellegű, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásának feltételei.

Kulcsszavak: EGT szakértő, EGT szakértői szervezet, eseti szakértő, szakkonzultáns, saját tagállamában megszerzett szakmai címmel, saját tagállama szakmai megnevezése alatt, szakértői bizonyítás

A szolgáltató az igazságügyi szakértői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles bejelenteni.

Az igazságügyi szakértői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatásának első alkalommal történő megkezdése előtt kell bejelenteni az elismerésért felelős hatóság, azaz az igazságügyi miniszter felé.

 

A bejelentésének tartalmaznia kell:

 

Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a jogszabályban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni.

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Köztestület Felügyeleti Főosztálya ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését.

 

Ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Köztestület Felügyeleti Főosztálya az ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Az Igazságügyi Köztestület Felügyeleti Főosztály a bejelentés megérkezését követően indokolt esetben (hivatali eljárás során történt tudomásszerzés vagy a hatóság általános ismeretei szerinti szükségesség alapján) ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 

  1. ha a bejelentés megfelel a tartalmi követelményeknek, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti,
  2. ha a bejelentés nem felel meg a tartalmi követelményeknek a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Köztestület Felügyeleti Főosztálya a szolgáltatót a tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül nyilvántartásba veszi, kivéve, ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell:

a betegek életét vagy biztonságát érintő szakma esetében a szolgáltatásnyújtó nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a szakma gyakorlásához Magyarországon szükséges nyelvismerettel.

A bejelentés díjmentes.

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Köztestület Felügyeleti Főosztály

 

Elérhetőségek

Tel.: +36 (1) 896-3068
Fax: +36 (1) 795-0507
E-mail: iffo@im.gov.hu
Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2

Honlap

A Magyar Igazságügyi Szakérői Kamara honlapja elérhető itt.

A szakértőkkel kapcsolatos információk elérhetők itt.

Az igazságügyi szakértők névjegyzéke elérhető itt.

 

Készítés dátuma: 2020. 05. 26.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről

2006/123/EK irányelva belső piaci szolgáltatásokról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

CIKFO