Kecskemét - Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne lakás vásárlásához vagy építéséhez

Első lakáshoz jutók támogatása kizárólag lakás építéséhez, illetve vásárlásához adható, amennyiben sem a kérelmező, sem a vele jogszerűen együttköltöző beköltözhető lakóingatlan kizárólagos tulajdonjogával nem rendelkezik, illetve rendelkezett.

Kulcsszavak: első lakáshoz jutók támogatása, helyi támogatás

Nagykorú, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára, aki Kecskemét közigazgatási területén első otthonát kívánja felépíteni vagy megvásárolni.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyesen az ügyfélszolgálaton, postai úton.

Amennyiben a támogatott 3 hónapon keresztül nem fizeti a havi törlesztő részletet, a Polgármester a szerződést azonnali hatállyal felmondja. A felmondás következtében a támogatásból még vissza nem fizetett részt a támogatott egy összegben köteles visszafizetni.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető  vagy letölthető az alábbi linkekről:

A kérelemhez mellékelni kell:

 

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A helyi támogatás kizárólag lakásépítéshez, illetve vásárláshoz adható, amennyiben sem a kérelmező, sem a vele jogszerűen együttköltöző beköltözhető lakóingatlan kizárólagos tulajdonjogával nem rendelkezik, illetve rendelkezett.

Helyi támogatás a fent meghatározott célra annak a kérelmezőnek is nyújtható, aki legalább egy éve folyamatos kecskeméti lakhatással rendelkezik és a rendeletben előírt feltételeknek megfelel.

Az a kérelmező, aki a Fiatal Házasok Otthonában lévő bérleményét a szerződésben foglalt idő lejártáig, de legfeljebb az azt követő egy éven belül az önkormányzatnak rendeltetésszerű, lakható állapotban újrahasznosítás céljából visszaadja - feltéve, hogy lakástulajdonnal nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, továbbá bérleti díj hátraléka nincs - alanyi jogon jogosult a támogatásra, kizárólag Kecskemét közigazgatási területén felépítendő, vagy megvásárolandó első otthonához.

Helyi támogatás nyújtására:

A támogatás összege alanyi jogon megállapítva: 600.000 Ft.

Más kérelmező esetén a támogatási összeg felső határa: 

azzal, hogy a támogatás mértéke a felépíteni, illetve megszerezni kívánt ingatlan bekerülési értékének, illetve vételárának 50 %-át nem haladhatja meg.

Kérelmező jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a kérelem elbírálása előtt helyszíni környezettanulmánnyal ellenőrzi.

Az önkormányzat a kölcsönösszeg és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására a támogatás megfizetésének időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyzetet be az ingatlan-nyilvántartásba.

A támogatás visszafizetése a szerződés megkötését követő év első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő részeltekben 10 év alatt kell teljesíteni.

Kérelem helyi támogatáshoz építés esetén

Kérelem helyi támogatáshoz vásárlás esetén

Kérelem alanyi jogon járó támogatáshoz

Kérelem hitel bejegyzéséhez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 33/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település