VESZPRÉM - Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

A települési önkormányzat kérelemre szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Tkr.) meghatározottak szerint. Kötelező a szakmai konzultáció a Tkr. 30. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, az ügyfél egyéb esetben is kezdeményezheti annak tartását.

Kulcsszavak: településkép, szakmai konzultáció, főépítész, VMJV Önkormányzata, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bármely természetes vagy jogi személy.

A településkép-védelmi szakmai konzultáció előzetesen egyeztetett időpontban történik, amelyhez a kérelmező, építtető által aláírt, TKR 5. számú melléklete szerinti (településképi szakmai konzultáció iránti kérelem) formanyomtatványt kell benyújtani.

A szakmai konzultációról jegyzőkönyv készül, melynek megállapításai a későbbiekre nézve irányadóak mind a két fél számára.

Az aláírt kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

- foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mailcímre megküldve

- 8210 Veszprém, Pf. 1042 címre levélben megküldve

- elektronikus úton (ügyfélkapun, cégkapun)

- hétfő és szerdai napokon személyesen a Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában.

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítésze a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.

Kérelem településképi szakmai konzultációhoz.

A kérelemhez lehetőség szerint legalább 1 db vázlattervi szintű tervdokumentáció csatolandó, de nem kötelező.

A szakmai konzultáció díj- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Főépítésze

Településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni:

Kérelem településképi szakmai konzultációhoz

 

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről

Településképi szempontból meghatározó területek (Karaktertérkép)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Veszprém Település