Bejelentés a minimálbér tizennyolcszorosát meghaladó keresetről

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülő személy köteles bejelenteni, ha az adott évben a társadalombiztosítási járulék alapot képező jövedelme meghaladja az adott év első napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosát (azaz az éves keretösszeget).

Kulcsszavak: szüneteltetés, kereset, éves keretösszeg, kereseti korlát, minimálbér, tizennyolcszoros, tizennyolcszorosa, minimálbér tizennyolcszorosa, NYF_KERSZUN_01

A keresőtevékenységet folytató korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülő személy.

Ki kell tölteni a bejelentés űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez csatolhatja a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumokat.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K38) itt érhető el.

Az éves keretösszeg elérését – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – be kell jelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátásban részesülő az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.

Az ügyfél bejelentésének teljesítésére irányadó határidő az éves keretösszeg elérését követő tizenötödik nap.

A hivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap.

Bejelentés a minimálbér tizennyolcszorosát meghaladó keresetről űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

 

Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették.  

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett ellátásban részesülőnek minősül.

A bejelentés előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

NYUFIG_ESZF