MISKOLC – Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. Az ellenérdekű adózók képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.

Kulcsszavak: MISKOLC – Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Adózó az a személy, akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény vagy önkormányzati rendelet előírja.

Adózónak kell tekinteni a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyont.

Nem minősül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy.

A kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető jogokat.

A jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülő személyre a fizetési kötelezettségével kapcsolatban az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény adózóra vonatkozó rendelkezései is megfelelően alkalmazandóak.

 

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján:

a) a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott - fióktelep esetében ide értve az anyavállalat foglalkoztatottját is -,

b) kamarai jogtanácsos,

c) ügyvéd,

d) ügyvédi iroda,

e) európai közösségi jogász,

f) nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,

g) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja,

h) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is és

i) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti.

 

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú személy is képviselheti.

A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően adott meghatalmazás alapján a képviselő akkor járhat el, ha a meghatalmazás érvényességéről a felszámoló, illetve a végelszámoló az adóhatóságnak nyilatkozott. Végelszámolás esetén nem kell a meghatalmazás érvényességéről nyilatkozatot tenni, ha a meghatalmazást adó korábbi törvényes képviselő és a végelszámoló személye megegyezik.

 

Az adózó az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, és a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban kizárólag kamarai jogtanácsos, ügyvéd, nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló képviseletével járhat el.

Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt az a természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha a meghatalmazást az adózó nem a rendelkezési nyilvántartásban, vagy az állami adó- és vámhatóság által az adózók meghatalmazásainak rögzítésére működtetett elektronikus felületet adta – köteles igazolni.

Meghatalmazást elektronikusan az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az adózók meghatalmazásainak rögzítésére működtetett elektronikus felületen, vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján elektronikusan hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva lehet tenni.

A papír alapú ügyintézés esetén az állandó meghatalmazás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó és képviselője az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványt kinyomtatva aláírja, és aláírt formában eljuttatja az önkormányzati adóhatósághoz. 

Az adóhatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja.

A képviselő visszautasítása esetén az adóhatóság felhívja az adózót, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjon a képviselet ellátására alkalmas képviselőről.

A meghatalmazó és meghatalmazott aláírása nélkül a meghatalmazás érvénytelen.

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől, valamint az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen adott állandó meghatalmazás esetén a jognyilatkozat megtételétől hatályos, azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése              Ágazat                              Ügytípus

Meghatalmazás Önkormányzati                       Adóügy              Általános adónyomtatványok

Adóügyekben                          

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A meghatalmazással kapcsolatos eljárás díj, illeték és költségmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha a törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Az adózó meghatalmazottja részére az egyedi esetre (ügyre) szóló meghatalmazás helyett olyan meghatalmazást is adhat, amely a meghatalmazottat hosszabb távra, az ügyek/kötelezettségek meghatározott csoportjában/csoportjaiban állandó jelleggel - meghatározott időpontig vagy a meghatalmazó/meghatalmazott által történő visszavonásig/felmondásig - jogosítja képviseletre.

Állandó meghatalmazásnak tekintendő a meghatalmazás, ha a meghatalmazó képviseletének ellátására határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig, vagy a meghatalmazáson feltüntetett időpontig, illetőleg időtartamon belül az ügyek, kötelezettségek, jogosultságok meghatározott csoportjára vonatkozóan, teljes körű eljárási jogosultsággal hatalmazza fel a meghatalmazottat.

Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.

Gazdálkodó szervezet ügyében meghatalmazás nélkül, bármely, a cégkapu cégkapumegbízottjaként vagy egyszerű ügykezelőként felvitt személy is eljárhat, azonban külön meghatalmazás szükséges ahhoz, hogy az adóhatóság az adóügyi iratokat ne adózó cégkapujára, hanem egy harmadik személy hivatalos elektronikus elérhetőségére küldhesse, valamint, hogy egy harmadik személy saját hivatalos elektronikus elérhetőségéről küldhessen be adózó nevében adóügyi iratokat.

A meghatalmazás elektronikus benyújtását követően folyamatban lévő adóügyekben a kapcsolattartás kizárólag a meghatalmazottal történik, az adóhatóság részéről küldött értesítések, iratok, egyéb küldemények a gazdálkodó szervezet cégkapuja helyett, a meghatalmazott hivatalos elérhetőségére (cégkapu/ügyfélkapu) kerülnek kézbesítésre.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Miskolc Település