CSURGÓ- KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA

A közterületek alapvető rendeltetése a magánterületek térbeli kapcsolatának biztosítása, a közművek elhelyezése, a közúti és gyalogos közlekedés biztosítása, zöldterületek kialakításához, a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, szabadidő eltöltéshez, a felvonuláshoz, gyülekezéshez, közösségi megnyilvánuláshoz, emlékhelyek kialakításához helyszín biztosítása. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja. Amennyiben e közös használatban lévő területeket valaki rendeltetésétől eltérően kívánja használni, arra engedélyt kell kérnie.

Kulcsszavak: közterület használat engedély

Az ügyindítást annak kell kezdeményeznie, aki közterületet, közutat rendeltetésétől eltérően kívánja használni. Lehetőség van meghatalmazott útján történő ügyintézésre.

A közterület-használathoz a közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.

Közterületet elfoglalni, azt rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület-használati engedély és - a 22. §-ban meghatározott eseteket kivéve- az 1. mellékletben meghatározott közterület-bérleti díj fizetése alapján lehet.

 

A közterület használati engedély iránti kérelmet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a polgármesternek címezve, a  4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A nem önkormányzati tulajdonú közterületek esetében a közterület-használati engedély megadását megelőzően az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos írásbeli engedélyét a kérelmezőnek be kell szerezni.

 A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás szükséges. 

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal Csurgó Város Önkormányzatához kell benyújtani a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal.

(3) A közút nem közlekedési célú szilárd útburkolat megbontásával járó igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek mértéke 100,- Ft/m2/nap/hrsz., de minimum 2.000,- Ft/nap/hrsz.

Aki közterületet érvényes engedély nélkül használ, megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani, illetve ellene közigazgatási bírság állapítható meg.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Közútkezelői hozzájárulás nélkül végzett munka esetén a közút nem közlekedési célú igénybevételének utólagos tudomásul vétele mellett a díj 150%-át kell megfizetni.

A közterület-használat megkezdése előtt 8 nappal szükséges előterjeszteni a közterület-használati engedély iránti kérelmet. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

A közterület használati engedély iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, őstermelői nyilvántartási számát, jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén cégjegyzékszámát, vállalkozói nyilvántartási számát, elérhetőségét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület helyét, nagyságát, használatának módját,

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését,

d) a közterület-használat jellemzőit, a folytatni kívánt tevékenység leírását,

e) árusítás és rendezvény esetén az árusító, illetve a szervező személy megnevezését és címét,

f) a közterület-használati díj megfizetésének módját.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

b) építési engedélyhez vagy kötelezéshez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt,

c) a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,

d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített helyszínrajzot, és a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,

e) rendezvény, árusítás esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

f) Az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot, igazolást,

g) mutatványos tevékenység esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység végzéséhez minden érvényes okirat, engedély birtokában van,

h) rendezvényi célú közterület-használat esetén

ha) a rendezvény területén lévő színpad, árusító egységek, egyéb építmények elhelyezési tervét,

hb) szükség esetén forgalomkorlátozási tervet.

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal Csurgó Város Önkormányzatához kell benyújtani.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges (iForm űrlap).

Űrlap megnevezése: Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

A közterület-használati díjat a Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló 18/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete határozza meg. 

Az első fokú eljárás lefolytatása Csurgó Város Polgármesterének átruházott hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Csurgó Város közigazgatási területére terjed ki.

A közterület-használati engedély és a közútkezelői hozzájárulás előkészítése a Hivatal Beruházási- és Műszaki Irodájának feladata

A polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

Közterület-használati engedélyt az alábbi célokra lehet kiadni:

a) árusító és egyéb pavilon (fülke) elhelyezésére,

b) önálló hirdető és reklámberendezésre,

c) építési munkával kapcsolatos állvány, építő, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolására,

d) idényjellegű árusításra,

e) alkalmi- és mozgóárusításra,

f) vendéglátó-ipari előkertre,

g) mutatványos tevékenységre,

h) kiállítás és vásár céljára,

i) cirkusz felállítására,

j) sport- és kulturális rendezvényre,

k) közhasználatra át nem adott terület ideiglenes hasznosítására,

l) aláírásgyűjtésre szolgáló pult kihelyezése céljára,

m) egyéb célra.

(1) Közterület-használati engedélyt

a) meghatározott idő elteltéig,

b) megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy

c) visszavonásig lehet kiadni.

(2) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély naptári évre, hónapra, vagy napra szólhat.

(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.

(4) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemmel hosszabbítható, amennyiben a közterület-használat az e rendeletben foglalt feltételeknek továbbra is megfelel.

A közterület-használati engedélyt közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) közterület-bérleti díj fizetése esetén a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjével,

c) az engedélyezési eljárásban közreműködőkkel,

d) a közterület-felügyelőkkel.

 

Csurgó Település