ZALAEGERSZEG - AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Adózó kérelmére automatikus részletfizetés engedélyezése

Kulcsszavak: Adózó # részletfizetés # kérelem

Az automatikus részletfizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. E fizetési könnyítés az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott és már esedékes adókötelezettségekre (pl.: helyi adó, gépjárműadó, ezekkel összefüggő pótlék, bírság) engedélyezhető. A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot. Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. E részletfizetési kedvezmény a már beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

Fennálló adótartozás esetén amennyiben fizetési nehézség áll fenn a természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót is – adózó kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. A kérelem postai vagy elektronikus benyújtását követően az önkormányzati adóhatóság harminc napon belül engedélyezi a részletfizetést és erről határozatot ad ki.

Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - az adóhatóság pénztárába befizették, illetve postára adták. Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság által megjelölt számlán a befizetést jóváírják.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdő naptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az automatikus részletfizetési kérelem egyéni vállalkozók esetében az Elektronikus Önkormányzati Portálon elektronikus formában nyújtható be. Magánszemélyek esetében a honlapról letöltött illetve az ügyfélfogadáson személyes megjelenéskor beszerzett papír alapú nyomtatványon nyújtható be.

Papír alapon benyújtható űrlap

A benyújtandó nyomtatvány elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhető az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban, illetve az önkormányzat honlapján –  https://zalaegerszeg.hu/tart/index/123/Ado_ugyek - elérhetőségen is megtalálható Automatikus részletfizetési kérelem néven, PDF formátumban

Elektronikus űrlap

Az automatikus részletfizetési kérelem az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas menüpont alatt Adóügy (ágazat) általános nyomtatványok (ügytípus) kiválasztását követően az űrlapok között kiválasztható kitöltést követően elektronikusan beküldhető. Egyéni vállalkozóknak elektronikus formában kell a kérelmet benyújtani, magánszemélyeknek ez csak lehetőség, amennyiben elektronikus kapcsolattartást választottak.

Az automatikus részletfizetési kérelem benyújtása díj-és illetékmentes

Az automatikus részletfizetés engedélyezéséről az önkormányzati adóhatóság határozatot ad ki, amelyben meghatározásra kerülnek a fizetendő részletek összege és azok befizetésének határideje. Az első részlet megfizetése leghamarabb a határozat véglegessé válását követő 15. napon esedékes.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS), illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Illetékbeszedési Számla javára (11749008-15432704-0347000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

Az önkormányzati adóhatóság döntése (határozata) végleges, ha azt az önkormányzati adóhatóság már nem változtathatja meg. Az adóhatóság döntése véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a fellebbezés elbírálására jogosult felettes szerv az elsőfokú adóhatóság döntését helybenhagyta vagy megváltoztatta, a másodfokú döntés közlésével.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Zalaegerszeg Település