SZOLNOK - Fizetési kedvezmények

•    Fizetési kedvezmények: fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés
•    Fizetési könnyítés a beszedett adóra nem engedélyezhető

Kulcsszavak: kedvezmények

•    az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére fizetési halasztás és részletfizetés az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

•    természetes személy esetében engedélyezhető adó-, bírság vagy pótlék tartozás mérséklése vagy elengedése

•    az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére pótlék- és bírság tartozás kivételes méltányosságból mérsékelhető vagy elengedhető

 

•    Kérelmet kell benyújtania a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához
•    Kérelméhez csatolnia kell a feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat

 

Részletfizetés és fizetési halasztás esetén igazolni kell, hogy a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.


Természetes személy esetében az adóhatóság a tartozás mérséklését, elengedését akkor engedélyezheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.


Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Egyéb dokumentumok között, Méltányossági, fizetési könnyítési kérelem név alatt található
•    Amennyiben elektronikus eljárásra nem kötelezett és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el
•    e-mail-ben beküldött kérelemre nem indul adóhatósági eljárás

•    Az adóhatóság határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti. Ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

•    Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

•    Kérelem, továbbá a fizetési kedvezményre való jogosultság alátámasztására, vagyoni helyzetet igazolására szolgáló dokumentumok. A kérelem a lap alján a dokumentumok alatt érhető el.

•    Az eljárás illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

•    A határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál. A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályánál lehet benyújtani (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ) A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft

•    Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
•    1990. évi C. törvény a helyi adókról
•    2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•    2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

Szolnok Település