a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

">

ZALAEGERSZEG -RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Kulcsszavak: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

 Zalaegerszeg területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek törvényes képviselője; 18. életévét betöltött tanulói jogviszonyban álló zalaegerszegi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatal felnőtt.

A gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  1. a nyugdíjminimum összegének 145 %-át (41.325,- Ft-ot),
  2. a nyugdíjminimum 135 %-át (38.475,- Ft-ot) az 1.) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg

  1. külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát (570.000,- Ft-ot), vagy
  2. együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét (1.995.000,- Ft-ot).

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft)


Akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában


b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a.

 
A gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége; alacsony foglalkoztatottsága - aktív korúak ellátására való jogosultság vagy álláskeresőként történő nyilvántartásról szóló igazolása  - ill.  lakókörnyezet, lakáskörülmény tekintetében elvégzett környezettanulmány alapján kerül megállapításra.

 

A kérelmet elektronikus úton:  Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be kérelmet. A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_GYERMEKVEDELEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Az ügyintézés határideje: 60 nap

Kérelem RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY megállapításához: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34995/RGYVK_2021.pdf

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához címzett, de az eljáró hatóságnál illetékmentes jogorvoslati kérelem nyújtható be. Az ügyfél a fellebbezést indokolni köteles. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kérelem RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY megállapításához:

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34995/RGYVK_2021.pdf

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

-  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Zalaegerszeg Település