Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

Az kiterjedést mérő műszerek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjköteles

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Forgalomba bocsátás vagy üzembe helyezés előtti első hitelesítés esetén és a további időszakos hitelesítések esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala) Az ügy nem intézhető helyben. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban ( HE ) és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

. Hogy állapítható meg, hogy a kiterjedésmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
3. Minden kiterjedésmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt kiterjedésmérőt igen.
4. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles kiterjedésmérő? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg a kiterjedésmérő a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.

EKEIDR2