Pécs - Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Kulcsszavak: helyi iparűzési adó, adóbevallás, adóelőleg.

Az adó alanya a vállalkozó.

2021. január 1-től az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik.

Ha adózónak adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő adatot is be kell jelentenie, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozóként adóalapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kívánja megállapítani, akkor bejelentését az E-önkormányzat portálon keresztül teheti meg. A benyújtandó nyomtatvány az Általános adónyomtatványok ügytípusnál választható ki.

Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Ebben az esetben az eljárást az E-papír portálon keresztül kezdeményezheti.

Adózó az adókötelezettsége elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtania az adóbevallást.

Soron kívüli adóbevallás benyújtására köteles adózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 52. §-ában meghatározottaknak megfelelően.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a KATA alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig dönthet arról, hogy adókötelezettségét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíti.

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok ÁNYK formátumban találhatóak.

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban.

Az adó mértékét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete határozza meg.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 10024003-00336255-00000220

Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.).

Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (jellemzően május 31-ig).

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Pécs M.J.V. Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

iForm űrlap: Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban (ASP-ADO-BEJ)

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását a fentiektől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete.

Pécs Település