16/2015. (V.22.) számú önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) bevezette a magánszemélyek kommunális adóját. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonosa és ott állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

">

ZALAEGERSZEG-MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 16/2015. (V.22.) számú önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) bevezette a magánszemélyek kommunális adóját. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonosa és ott állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Kulcsszavak: MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény (lakás) tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 

Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakás ingatlant. 

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet is folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, a "kommunális adó" ügytípusnál kiválasztható.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a kommunális adó adatbejelentési nyomtatványt, az benyújtható az adóhatóság által rendszeresített https://zalaegerszeg.hu/tart/index/123/Ado_ugyek papíralapú „Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról” elnevezésű nyomtatványon postai úton, illetve személyesen ZMJV Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében: 

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie.

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

Az adó mértéke a hatályos  Ör.  alapján:

Az adó évi mértéke lakásonként:

a) 2017. évtől kezdődően 28.500,- Ft/év.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét postai úton csekkes befizetéssel, belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az Önkormányzati Hivatal Adóosztályán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az Önkormányzati Hivatal Adóosztályán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 11749008-15432704-02820000

Az éves adó összegét két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az építmény, amely után az Ör. építményadóról szóló alcíme alapján kell helyi adót fizetni, továbbá amennyiben az adó alanya a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Amennyiben a lakás egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított (részben v. egészben), a lakás után a magánszemélyt építményadó fizetési kötelezettség terheli.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

A lakás használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Az önkormányzati adóhatóság az éves kommunális adót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Zalaegerszeg Település