NYELVVIZSGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK - TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élő vagy klasszikus nyelvből tehető.

Államilag elismert nyelvvizsgának minősül a vizsgáztatási joggal felruházott szervezet által, akkreditált vizsgarendszer szerint lefolytatott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont jogosult.

Kulcsszavak: nyelvvizsga

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltő személy jelentkezhet.

Magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált idegen nyelvből, a nem magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált idegen nyelvből és magyar nyelvből jelentkezhet vizsgáztatási joggal rendelkező, akkreditált vizsgaközpontnál nyelvvizsgára.

Jelentkezni meghatározott fajtájú, típusú és szintű vizsgára lehet. A jelentkező a vizsgaközpont bármely vizsgahelyén vizsgázhat. A beszédkészség-vizsga – a számítógépen lebonyolított beszédkészség-vizsgák kivételével – az akkreditált vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik, amely legalább két tagból áll.

A vizsgaközpont köteles az eredményt a vizsga időpontját követő harminc napon belül közölni a vizsgázóval – kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton –, a sikeres vizsgát igazoló bizonyítványt pedig legkésőbb hatvan napon belül köteles a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

A vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésével kapcsolatban, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára hivatkozva.

A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indokolást tartalmazó döntését. A döntés közlésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtott fellebbezéssel élhet, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára hivatkozva. A fellebbezést a Hivatal bírálja el.

A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, melyet a vizsgaközpont állapít meg. Nyelvvizsga-támogatás vehető igénybe az első komplex nyelvvizsga megszerzése esetén.

Oktatási Hivatal

Milyen készségeket mér a nyelvvizsga?

a) olvasáskészség,

b) beszédértés,

c) íráskészség,

d) beszédkészség,

e) közvetítői készség.

A nyelvvizsga egynyelvű, ha az a)–d) pontban foglalt készségeket méri, és kétnyelvű, ha az a)–e) pontban foglalt készségeket méri.

Milyen nyelvvizsga-fajták vannak?

Általános nyelvi és szaknyelvi.

Milyen nyelvvizsga-típusok vannak?

Milyen nyelvvizsga-szintek vannak az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete alapján?

a) A2 (belépőfok),

b) B1 (alapfok),

c) B2 (középfok),

d) C1 (felsőfok).

Nyelvvizsga-támogatás

503/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

OH