Változásbejegyzési kérelem (SZTFH)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény értelmében a felszámoló szervezet a felszámolók névjegyzékében szereplő adataiban bekövetkező változásokról a Hatóságot legkésőbb a változás, illetve a tény bekövetkezését követő öt napon belül írásban köteles tájékoztatni.

Kulcsszavak: felszámoló adatváltozás változásbejegyzés kérelem

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény  értelmében a felszámoló szervezet az alábbi adatok, feltételek, illetve tények tekintetében, az adatokban bekövetkező változásokról a Hatóságot legkésőbb a változás, illetve a tény bekövetkezését követő öt napon belül írásban köteles tájékoztatni változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány kitöltésével.

Azon tények, melyek bekövetkezése esetén szükséges a Hatóságot tájékoztatni:

a) rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy más köztartozással, vagy ha ilyen tartozása van, annak megfizetésére részletfizetést vagy halasztást kapott,

b) nem rendelkezik a Hatóság elnökének rendeletében előírt biztosítékkal, nem felel meg a Hatóság elnökének rendelete szerinti szervezeti formának és részletes feltételeknek,

c) a kérelem benyújtásakor folyamatban van kényszertörlés vagy kényszer-végelszámolás, vagy jogerősen elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy végelszámolás,

d) tagja olyan gazdasági társaságnak, amelyben felelőssége korlátlan,

e) írásban nem járul hozzá a névjegyzékben szereplő adatok nyilvánosságához, és az abban foglaltakra vonatkozóan a névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejűleg - az adataik nyilvánosságra hozatalával érintett magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával - adatokat szolgáltat.

A felszámoló szervezetet érintő adatok, melyekben változás következhet be:

A felszámoló

aa) neve, postai és elektronikus levelezési címe,

ab) székhelye, telephelye, fióktelepe (működési terület),

ac) világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye,

b) a felszámoló ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, könyvvizsgálójának neve, lakóhelye,

c) a felszámoló főtevékenysége és a létesítő okiratában meghatározott további tevékenységi körei a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,

d) a felszámoló minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező tagjának (részvényesének) neve (cégnevét) és lakóhelye (székhelyét), amennyiben a felszámoló külföldi székhelyű felszámoló magyarországi fióktelepe, akkor a külföldi székhelyű felszámoló neve (cégnevét) székhelye, nyilvántartási száma, a felszámolói tevékenység végzésére jogosító okirat száma és az okirat kibocsátója, az okirat érvényességének időtartama,

e) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a neve, székhelye, nyilvántartási száma, amelyben a felszámoló gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik,

f) a felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezők, ezenkívül a közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálók

fa) természetes személyazonosító adatai, lakcíme vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett értesítési címe,

fb) szakképzettsége,

fc) a szakirányú szakképzettséggel rendelkezők szakmai gyakorlata, valamint a kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma,

fd) nyilvántartási száma,

g) a felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek - kizárólag az adott felszámolónál használt - elektronikus levelezési címe.

Olyan feltételek, melyek betartása minden felszámoló szervezet számára kötelező. Amennyiben a lentiekben változás következik be, kötelesek a Hatóságot értesíteni.

a) nem folytathat ingatlanközvetítő, kölcsön- és faktoringtevékenységet, (együtt: összeférhetetlen tevékenység),

b) nem rendelkezhet többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató másik jogi személyben,

c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja vagy a felszámolói tevékenység pártatlan végzését veszélyezteti.

A változás, illetve a tény bekövetkezését követő öt napon belül.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességi ok figyelembevételével – a kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a Hatóság (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a Hatóság honlapjáról letölthető (sztfh.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a Hatóság honlapjáról letölthető SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A pert a Hatóság, mint alperes ellen kell megindítani. A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft.

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep33/

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

SZTFH