KÜLFÖLDI OKLEVÉL ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM – TÁJÉKOZTATÁS

Az elismerés iránti kérelmet postai úton vagy személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet benyújtani.

A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése általában két célból történik: az oklevelet szerzett személyek szeretnének továbbtanulni (pl. doktori [PhD] képzésben részt venni), vagy szakmájukat Magyarországon kívánják gyakorolni, ám a hazai jogszabályok szerint az adott tevékenység gyakorlásának feltétele a külföldi oklevél elismerése (ez az ún. szabályozott szakmai tevékenységek köre).

Kulcsszavak: Külföldi oklevél elismerése

Külföldi oklevele elismerését az az ügyfél kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja.

A továbbtanulás céljából történő elismerés annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben az ügyfél a tanulmányait folytatni kívánja. Ez az elismerési forma azonban a továbbtanuláson kívül egyéb jogokat nem biztosít.

Amennyiben azért szükséges az elismerés, mert az ügyfél Magyarországon szabályozott szakmai tevékenységet kíván folytatni, akkor az oklevele által tanúsított végzettségi szint és szakképzettség elismerését is kérnie kell az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK). A szakképzettség elismerésének minden esetben előfeltétele a végzettségi szint elismerése.

Az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt esetleges további követelmények teljesítése alól, hanem azt igazolja, hogy a kérelmező az elismerő határozatban megjelölt szakképzettséggel rendelkezik, illetve – az európai uniós jog alapján – az elismerő határozat feljogosítja az oklevél tulajdonosát Magyarországon az adott szakmai tevékenység folytatására. Meghatározott szakmák esetében a tényleges munkavégzéshez a képesítésen felül egyéb feltétel(ek) teljesítése is szükséges lehet, mint például kamarai tagság vagy valamilyen egyéb vizsga letétele. Javasolt az adott szakma gyakorlásának feltételeiről minden esetben tájékozódni a szakma szabályainak betartatásáért felelős minisztériumnál, illetve kamaránál is.

Ügyintézési idő:

Abban az esetben, ha a kérelem végzettségi szint és szakképzettség együttes elismerésére vonatkozik, az eljárási határidő összesen 120 nap.

Az eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab. A MEIK az előírt valamennyi feltétel teljesítéséről szóló igazolás benyújtását követően hozza meg végleges határozatát.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

A bizonyítvány vagy oklevél elismertetéséhez szükségesek még az alábbi dokumentumok (a kérelem benyújtásakor be kell mutatni):

A benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:

*Az eljáró hatóság honlapján közzéteszi azon nyelvek körét, amelyekből pontos, géppel írt nem hiteles magyar nyelvű fordítást is elfogad.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és ennek kirendeltségei, Magyarország külképviseleti szervei és az erre felhatalmazott magyarországi közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül továbbá az a magyar nyelvű fordítás is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint. Hiteles másolat készítésére magyarországi közjegyző, az OFFI, Magyarország külképviseleti szervei, az eljáró hatóság, illetve a kormányablak ügyintézője jogosult. Hiteles másolatnak minősül továbbá a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, illetve az, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Az elismerés költsége az eljárási díjból és az esetleges szakértői díjból tevődik össze.

A végzettségi szint elismerésének díja 15 000 Ft, a szakképzettség elismerésének díja 45 000 Ft, a végzettségi szint és a szakképzettség együttes elismerésének, valamint az európai uniós jog hatálya alá tartozó elismerés díja 60 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19–21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény” sorában fel kell tüntetni a „MEIK” betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK” szót, valamint a kérelmező nevét.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft.

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ.

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjtétele végzettségi szint elismerése esetén 10 000 Ft, szakképzettség elismerése esetén pedig 15 000 Ft (végzettségi szint és szakképzettség együttes elismerésekor összesen 25 000 Ft).

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorában fel kell tüntetni a „Fellebbezés” szót és a kérelmező nevét is.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

Az elismerés és a honosítás különbsége:

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (elismerési eljárás). A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatásiintézmény-típusba történő jelentkezésre jogosít.

A honosítási eljárásban az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával – törvényben foglalt módon – azonosnak nyilvánítja (honosítás).

A kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról is.

Postai úton a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

OH