Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem

A halgazdálkodási szabályozás egyes halfajok állományának fenntartása és kímélete érdekében, meghatározott naptári időszakra ún. fajlagos tilalmi időt állapít meg. A fajlagos tilalmi időben az adott hal nem kifogható. Az általános jogszabályi tilalom alól a halgazdálkodási hatóság egyedi vizsgálat és eljárás alapján felmentést adhat, amely a ponty faj esetében legfeljebb 5 éves időtartam lehet.

Kulcsszavak: ponty, faj, fajlagos, tilalmi, idő, felmentés, 5 éves, időtartam, engedélyezés, kérelem

A kérelmet kizárólag az érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Az alábbi adatok megadása szükséges:

az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek; a felmentés jogszabályban meghatározott okának megadása; annak bemutatása, hogy a kérelmezett felmentés megfelel a felmentés jogszabályban meghatározott okának és egyéb feltételeinek.

Sommás eljárás esetén 8, teljes eljárásban 60 nap.

A kérelemhez - 20 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén - szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített megalapozó dokumentációt kell csatolni.

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 12 000 Ft szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárás díj.

A vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel az Érdi Járási Hivatal.

Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen, annak kézhezvételét követően 15 napon belül fellebbezhet. Fellebbezni csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A fellebbezést az elsőfokú hatósághoz kell benyújtani és a megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezési eljárás díja 10 000 Ft.

A közösségi jelentőségű fogható halfajok esetében a felmentés a következő esetekben adható meg:közegészségügyi illetve közbiztonsági okból, a halállományok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében, kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, az érintett halállomány nagyságához mérten kis egyedszámú szelektív kifogás, tartás, illetve hasznosítás érdekében, más hasznos víziállatok, valamint a természetes vízi élőhelyek védelme érdekében, vagy más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében. Közösségi jelentőségű fogható halfajok esetében a felmentésről szóló döntésben meg kell határozni a halfajt és az egyedek számát, a fogás módját, eszközeit, azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható, a tevékenység időtartamát, és a tevékenység halgazdálkodási hatóság általi ellenőrzésének módját. A döntésben továbbá a halfogási tevékenységről való jelentéstételi kötelezettséget kell előírni. A közösségi jelentőségűnek nem minősülő fogható halfajok esetében (a ponty ide tarozik) a jogszabályban megállapított tilalmi idő alóli felmentés az adott vízterületen elhanyagolható mértékben vagy egyáltalán nem szaporodó, telepítéssel fenntartott állományú halfaj hasznosítása, azaz az okszerű gazdálkodás biztosítása érdekében is megadható. Ponty faj esetében a felmentés megadásának feltétele, hogy a ponty rendszeres telepítése a halgazdálkodási terv szerint elérje vagy meghaladja a 100 kg/ha/év mennyiséget. A felmentés csak akkor adható meg, ha a halgazdálkodásra jogosult a halgazdálkodási tervben foglalt előírásoknak maradéktalanul eleget tesz.

EKEIDR2