Bejelentésköteles szerencsejáték (tombolajáték) végelszámolása

A bejelentésköteles tombolajátékot lebonyolító szerencsejáték-szervezők kötelesek a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) a tombolajáték sorsolási eseményét követő 150 napon belül végelszámolást benyújtani. Ez a kötelezettség azokat is terheli, akik a bejelentésköteles tombolajátékot bejelenteni bármely okból elmulasztották, vagy a bejelentést nem szabályszerűen teljesítették.

Kulcsszavak: szerencsejáték bejelentésköteles tombola tombolajáték végelszámolás

Azok a szervezők, akik, vagy amelyek bejelentéskötelesnek minősülő tombolajátékot bonyolítottak le. kötelesek végelszámolást benyújtani a hatósághoz.

a) Bejelentésköteles tombolajátéknak minősül a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén: a tombolajáték olyan nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, amelynél a sorsjegyet kizárólag a rendezvény helyszínén jelen lévők között árusítják, a sorsolást a rendezvény helyszínén és annak ideje alatt tartják meg és a kibocsátott sorsjegyek száma (az árusítani tervezett sorsjegyek összessége) az 5 ezer darabot vagy összértéke a 2 millió forintot nem haladja meg és a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80%-át meghaladja.

b) Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető bölcsődei ellátást biztosító intézmény és nevelési-oktatási intézmény rendezvényén, ha az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra fordítják. Ez esetben is követelmény, hogy az itt meghatározott feltételek együttesen teljesüljenek.

Amennyiben a b) pont szerinti feltételek együttesen teljesülnek, a szervezőnek nem kell végelszámolást benyújtania a hatósághoz.

Amennyiben a b) pont szerinti együttes feltételek nem teljesültek, de az a) pont szerinti feltételek együttesen igen, akkor erről a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékról, mint bejelentésköteles tombolajátékról végelszámolást kell benyújtani abban az esetben is, ha a tombolajáték bejelentése egyébként bármely okból elmaradt.

Amennyiben a lebonyolított játék sem az a), sem a b) pontban foglalt kritériumoknak nem felel meg maradéktalanul, de egyébként a szerencsejáték törvényi kellékeivel rendelkezik, ez esetben egy olyan, engedélyköteles szerencsejátékról van szó, amelynek az engedély nélküli szervezése minden valószínűség szerint jogszabálysértő és az ilyen játék szervezője a hatóság szankciójára számíthat. Ilyen esetben nem lehet megfelelő végelszámolást készíteni.

A tombolajáték szervezőjének a sorsolás lebonyolításáról a sorsolási eseménytől számított százötven napon belül végelszámolást kell készítenie. A végelszámolás elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján/Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő tombolajáték végelszámolást a hatóság – a szervező külön értesítése nélkül – nyilvántartásba veszi. A végelszámolás és az ahhoz mellékelt közjegyzői okirat vagy a sorsolási bizottság által kiállított jegyzőkönyv tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a végelszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a végelszámolás elbírálásához előírhatja a végelszámolás egyes adatainak részletezését, módosítását. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, eljárási bírság kiszabására kerülhet sor. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. A végelszámolás benyújtását elmulasztó szervezőt a hatóság határozatban kötelezi a végelszámolás teljes körű benyújtására.

A szervező köteles a bejelentett és nyilvántartásba vett tombolajátéról a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül végelszámolást készíteni.

A tombolajáték végelszámolására nincs rendszeresített formanyomtatvány, vannak azonban kötelező tartalmi elemei.

A végelszámolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

Abban az esetben, ha a sorsolási eseményen közjegyző jelen volt, úgy a sorsolásról készült közjegyzői okirat egy hiteles példányát, a közjegyző nélkül lebonyolításra került sorsolási eseményeken, a szervező által kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú sorsolási bizottság által, a sorsolásról felvett jegyzőkönyvet kell a végelszámolással egyidejűleg benyújtani.

További benyújtandó iratok:

A tombolajáték végelszámolással kapcsolatos eljárás díj- és illetékmentes.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a hatóság honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A tombolajáték végelszámolásának vizsgálata során a hatóság ellenőrzi a tombolajáték bejelentésben és a végelszámolásban feltüntetett adatok egyezőségét, valamint a közjegyzői okiratban, illetve a háromtatú sorsolási bizottság által kiállított jegyzőkönyvben foglaltakat.

A végelszámolás hatósághoz történő előterjesztése során a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell benyújtani.

A végelszámolás elektronikus úton történő benyújtását akkor kell választania az ügyfélnek, ha rendelkezésére áll a tombolajáték sorsolási eseményének tanúsítására vonatkozó közjegyzői okirat elektronikus formában, amelyet a közjegyző ellátott digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel. Amennyiben a hiteles közjegyzői okirat papír alapon áll a szervező rendelkezésére, ez esetben az okiratot postai vagy személyes úton kell a hatósághoz a végelszámolással együtt benyújtani.

A közjegyző nélkül lebonyolításra kerülő sorsolási eseményeken, a szervező által kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú bizottság által, a sorsolásról felvett jegyzőkönyvet szükséges benyújtani a végelszámoláshoz.

Amennyiben a sorsolásról a sorsolási bizottság által készített jegyzőkönyv áll rendelkezésre, a végelszámolás postai vagy a személyes úton történő benyújtása célszerű.

A sorsolási bizottság által a sorsolási esemény közvetlen előkészítésével és lebonyolításával egyidejűleg készített jegyzőkönyvnek javasolt tartalmaznia – hasonlóan a közjegyzői okiratokban rendszerint rögzített adatokhoz – legalább a következőket:

A tombolajáték játékosait megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.

A tombolajáték mentes a játékadó fizetési kötelezettség alól (természetesen ez nem vonatkozik az át nem vett nyeremények játékadó címén történő befizetésére).

A tombolajátékot szervezővel szemben a hatóság szankcióként bírságot is alkalmazhat, amennyiben a végelszámolással kapcsolatos szabályokat a szervező megszegi.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF