Kecskemét - Vad által okozott kár (vadkár) megtérítésével kapcsolatos ügyek

A vadászatra jogosult az erre vonatkozó törvényben foglaltak alapján köteles a vadkárt a károsultnak megtéríteni.

Kulcsszavak: vadkár, károsult, vadásztársaság

károsult

Egyezségi kísérletre: a károsult és a vadászatra jogosult képviselője. Amennyiben nem a vadászatra jogosult elnöke jár el, meghatalmazottja.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a vadászatra jogosulttal. Ha a károsult és a vadászatra jogosult között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a vadászatra jogosult közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye. A kár felmérésére jegyző szakértőt rendel ki. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség, vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

Károsult: egyezség meghiúsulását követő öt nap a kérelem benyújtására, Jegyző: három munkanap a szakértő kirendelésére

Kérelem a szakértő kijelölésére, mely tartalmazza:

- a kárral érintett ingatlan helyrajzi számát,

- a kárral érintett ingatlan nagyságát,

- a károkozás idejét,

- a kár leírását,

- a vadászatra jogosult megnevezését.

A szakértői díj megelőlegezésének igazolását.

A vadászatra jogosult meghatalmazottal történő eljárása esetén meghatalmazás.

Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megszüntető végzés ellen a közlésétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak (6000 Kecskemét, Deák ferenc tér 3.) címezve, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Igazgatási Osztályához kell benyújtani. A fellebbezés illetéke 3000,-Ft

1996. évi LV. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

 

 

Kecskemét Település