Kecskemét - Víz- és szennyvíz gerincvezetékre történő utólagos csatlakozás

A víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozásért a víziközmű beruházással érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárulást köteles fizetni. A hozzájárulás nem tartalmazza a víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozás tervezési és kivitelezési munkáinak költségét.

A víziközmű hálózatra csatlakozni a hozzájárulás megfizetését követően kiadott igazolás kézhezvételét követően lehet.

Kulcsszavak: ivóvíz, szennyvíz, utólagos, rákötés, csatlakozás

Adott ingatlan tulajdonosa/meghatalmazott személy.

Az ügyfél kérelmet nyújt be Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához, melyhez csatolja a Bácsvíz Zrt-nél kapott igazolást.

Az utólagos csatlakozás nem kerül engedélyezésre.

Magánszemély tulajdonában lévő ingatlan esetén:

Jogi személy tulajdonában lévő ingatlan esetén:

„Igazolás” kiadására csak a hozzájárulás megfizetését követően kerülhet sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell:

1. Az ingatlanban tulajdonjoggal rendelkező személy adatait:

2. Helyrajzi számot ahová az utólagos rácsatlakozást szeretné kérni.

3. Annak megjelölését, hogy víz és/vagy szennyvíz gerincvezetékre szeretne csatlakozni.

4. Telefonos (esetleg e-mail) elérhetőséget.

 

I. Kérelem visszautasítása esetén végzés megküldése az ügyfélnek.

II. A fizetési kötelezettség megállapítása határozattal történik.

 

A hozzájárulás beszedésére a határozat a készpénzátutalási bizonylattal együtt megküldésre kerül az ügyfél részére.

Esetleges részletfizetési kérelemhez csatolni kell:

Az ügyfél a fizetendő közművesítési hozzájárulás megfizetését követően az ügyintézőt tájékoztatja a befizetés megtörténtéről.

A Gazdálkodási Osztálytól megkapott, a befizetés tényét bizonyító dokumentum alapján kerül kiadásra az „Igazolás”, mellyel a Bácsvíz Zrt. további ügyintézés céljából felkereshető. 

Víz- és szennyvíz gerincvezetékre való utólagos csatlakozás

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

Kecskemét Település