KH FNKF Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. értelmében vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott jegyzékét, illetve meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait. A minősített ajánlattevői jegyzéken szereplés igazolja, hogy az ajánlattevő nem tartozik egyes kizáró okok hatálya alá, illetve teljesíti az ott meghatározott műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket.

Kulcsszavak: minősített ajánlattevői jegyzék, minősített ajánlattevő

A hatósági hivatalos jegyzékbe vételt olyan gazdasági szereplő kezdeményezheti, aki/amely igazolja a minősítési szempontként meghatározott
- kizáró okok hiányát
- pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények meglétét
- műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meglétét.

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi és státusz megújítási eljárásra – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai mellett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, az elektronikus ügyintézésre az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései irányadók.
Az eljárás nyelve magyar. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételt és a meglévő minősített ajánlattevői státusz megújítását a Közbeszerzési Hatóságnál kell kérelmezni. Az Adatbejelentő lapot, illetve valamennyi igazolást és dokumentumot az Ákr. és
Eüsztv. szabályaival összhangban kell eljuttatni a Hatóság részére, idegen nyelven kiállított igazolások és dokumentumok esetében azok fordításával együtt.
Természetes személy ügyfél esetén az Ákr. 26. § (2) bekezdése értelmében a kapcsolattartás formáját az ügyfél választja meg.
Nem természetes személy ügyfél figyelemmel az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus
kapcsolattartás további, részletes szabályai tekintetében, kérjük vegye figyelembe a Hatóság közleményét az elektronikus ügyintézéséről, mely a Hatóság honlapján elérhető az e-Ügyintézés menüpont alatt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett "Minősítési szempontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételhez"
 és a "Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz megújításához" c. dokumentumok tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a kérelmező a jegyzékbe felvételt nyer, illetve a minősített ajánlattevői státusza meghosszabbodik. A kérelmező bármikor kérheti minősítését és a hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett. 

Ügyfélre irányadó határidők:
- bejegyzés időtartama: 12 hónap

Hatóságra vonatkozó határidők:
- Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.
- Amennyiben az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak – hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a Hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél – a Hatóság az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sommás eljárás szabályai szerint jár el 8 napon belül.
- Ha a Hatóság megállapítja, hogy a fentiekben meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi és az ügyet az Ákr. 41. § (2) bekezdése és 43. § (13) bekezdése alapján teljes eljárásban intézi el. Az Ákr. 50. § (3) bekezdése, valamint a Rendelet 32. § (5) bekezdése alapján teljes eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételt és a meglévő minősített ajánlattevői státusz megújítását a Hatóságnál kell kérelmezni. Az Adatbejelentő lapot, illetve valamennyi igazolást és dokumentumot az Ákr. és Eüsztv. szabályaival összhangban kell eljuttatni a Hatóság részére, idegen nyelven kiállított igazolások és dokumentumok esetében azok fordításával együtt.
Természetes személy ügyfél esetén az Ákr. 26. § (2) bekezdése értelmében a kapcsolattartás formáját az ügyfél választja meg. A minősített ajánlattevői jegyzék tekintetében a nem természetes személy ügyfél figyelemmel az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartás további, részletes szabályai tekintetében, kérjük vegye figyelembe a Hatóság közleményét az elektronikus ügyintézéséről, mely a Hatóság honlapján elérhető az e-Ügyintézés menüpont alatt.

Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

illetékes közigazgatási bíróság
A Hatóság határozatát az érintett minősített ajánlattevő a Kbt. 187. § (11) bekezdése értelmében közigazgatási perben támadhatja meg a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes, a bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni. A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról https://njt.hu/jogszabaly/2015-321-20-22

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG