Szeszmérő gép hitelesítése iránti kérelem

A szeszmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjköteles

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét. A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Első, időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala)

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. - A szeszmérőgépnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott külalaki, szerkezeti követelményeket. (pl.:A próba szeszgyűjtő kanalak űrtartalmának, a torlasztást jelző tárcsa működésének vizsgálata.)
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a speciális felhasználás miatt előzetes karbantartás után a hitelesítésben való közreműködéshez a felkészítésben jártas szervezethez kell fordulni, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a szeszmérők érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A hitelesítési bizonyítvány alapján.
4. Hol hitelesíttethetek szeszmérőgépet? - Szeszmérőgéphitelesítésre a BFKH-val együttműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.
5. Milyen folyadékkal történik a hitelesítés? - Ivóvíz minőségű, buborék mentes pihentetett víz.
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szeszmérőgépnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (tíz év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.

EKEIDR2