MBFSZ – Nyilvántartásba vétel nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek részére

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

Kulcsszavak: MBFSZ; nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek; nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek nyilvántartása; nyilvántartásba vétel

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a Kormány rendeletében – 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről – meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlati idővel, megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek, és a tevékenység folytatásáról a bányafelügyeletnél a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentést tett.

A nyilvántartásba vétel után megújítási kötelezettség nincs, az engedély visszavonásig érvényes.

A bejelentést saját nevében eljáró személy vagy annak meghatalmazottja is megteheti. 

A bejelentést

vizsgáló szakember (SZ),

felügyeleti személy (F)

szakterületre lehet megtenni.

A bejelentéshez ill. változásbejelentéshez szükséges Adatlap (űrlap) KAÜ-s azonosítást követően tölthető ki.

Az ügytípus kiválasztásával juthat a megfelelő űrlaphoz.

A bejelentéshez a „benyújtandó dokumentumok” mezőben meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be.

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység megkezdése előtt szükséges a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárás lefolytatása.

Sikeres benyújtást követően a nyilvántartásba vételre nyitva álló határidő:  15 nap.

A bejelentéshez mellékelni kell:

a.            a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, és

b.            a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát,

c.            az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot,

d.            és a (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt a bejelentő mellékelheti (nem kötelező, de meggyorsítja az eljárást).

Bejelentéshez benyújtandó dokumentumokhoz kapcsolódó információk:

A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.  A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén legalább három év, középfokú végzettség esetén legalább öt év. Gyakorlati időnek tekinthető a nyomástartó berendezést gyártónál, üzemeltetőnél vagy vizsgálónál (ellenőrzőnél) eltöltött olyan idő, melyet a kérelmező nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, illetve felügyeleti személy irányítása mellett töltött el.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44.§ (4) értelmében az MBFSZ a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértőkről és felügyeleti személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenységet folytató személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát, bejelentésének sorszámát, a bejelentett tevékenység megnevezését, valamint a nyilvántartásból törlés időpontját és iktatási számát. A nyilvántartás alapján az MBFSZ a honlapján naprakészen közzéteszi a tevékenységet folytató személyek jegyzékét, amely tartalmazza a tevékenységet folytató személy nevét és címét, a tevékenység folytatásáról szóló bejelentés számát, és a bejelentett tevékenység betűkódját.

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az MBFSZ a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:  Az MBFSZ javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

Az első nyilvántartásba vétel a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet alapján 24.000 Ft (Kód: A1430), melyet e rendelet 2. § (2) bekezdésében feltüntetett számlaszámra (MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára) kell befizetni. Közleményben feltüntetendő: „A1430 nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy nyilvántartásba vétele”

A nyilvántartásba vétel díját egyszer, a bejelentés benyújtásakor kell leróni, a szakterületek számától függetlenül.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK)

Kapcsolódó MBFSZ ügyleírás oldal:

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/nyomastarto-berendezest-felugyelok-es-vizsgalok

A Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek nyilvántartásában szereplő aktuális névjegyzék elérhető itt:

Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

MBFSZ