Budapest XIII. - települési támogatás az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulásra

Rendszeres vagy egyszeri gyógyszertámogatás állapítható meg annak a, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az előírt mértéket.

Kulcsszavak: utalvány családban egy főre jutó jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28 500,-Ft. életvitelszerű lakás közgyógyellátási igazolvány

Az ügyleírásban szereplő formanyomtatványon kérelmet kell benyújtania.

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A 80. életéves vagy e életkort betöltöttek esetében csak az adatlapot kell kitölteni.

További szükséges dokumentumok:

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíjfolyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.

16. életévét betöltött középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. szóló igazolás.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát.

Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

Külön lakcímen élők esetén amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek a különélés tényéről saját kézzel írott büntetőjogi nyilatkozat 2 tanú által hitelesítve.

A kötelező mellékleteken túl a támogatásra vonatkozó mellékletek:

Rendszeresen szedett gyógyszer költségeinek támogatása

Esetenként szedett gyógyszer támogatása   

Gyógyászati segédeszköz : 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület

 

Eljárás hivatalból - szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható. A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Támogatások összege:

pénzbeli:

A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:

Egy főre jutó havi jövedelem
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének

Egyedül élő esetében a 
támogatás havi összege
(Ft)

Családban élő esetében a 
támogatás havi összege
(Ft)

– 200%

6 000

5 000

201% – 300%

5 000

4 000

301% – 400%

4 500

3 500

Egyszeri  települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

 

természetbeni, utalvány formájában

 

80. életéves vagy e életkort betöltöttek esetében éves szinten: 30 000,-Ft.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Budapest 13. ker. Település