Megállapodások nyugdíjszolgáltatásra

Megállapodás kötése szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Kulcsszavak: megállapodás, szolgálati idő, nyugdíjjárulék, járulékalap, járulékfizetés, kedvezményezett, 1998. évi GYES, felsőfokú tanulmányok ideje, szolgálati idő szerzés, megállapodás kötés, megállapodások, NY_MEGALL_01

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló megállapodást csak olyan

-          belföldi, nagykorú természetes személy köthet,

-          aki nem saját jogú nyugdíjas, és

-          biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel. Ilyen megállapodást nem köthet az sem, akinek a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya valamely EGT országban, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy Magyarországgal kétoldalú szociális biztonsági egyezményt kötött országban áll fenn.

Bármely nagykorú személy köthet megállapodást:

-          Öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzése,

-          felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének, illetve

-          az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében

Valamennyi megállapodás típus megköthető kedvezményezett személy javára is, ebben az esetben a kedvezményezettnek kell megfelelnie az adott megállapodás szerinti feltételeknek.

A megállapodás járulékalapjának módosítását és a megállapodás megszüntetését a megállapodást kötő személy kérheti.

Megállapodás kötéséhez ki kell tölteni a „Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

Amihez magánszemély által kötött megállapodás esetén mellékelni kell az „Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez magánszemély részére” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) által kötött megállapodás esetén pedig az „Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

A megállapodás járulékalapjának módosításához ki kell töltenie a „Nyilatkozat a megkötött megállapodás járulékalapjának módosításáról” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

Megállapodás megszüntetésére irányuló kérelem esetén, ki kell tölteni a „Nyilatkozat megállapodás megszüntetéséről” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

Ha a kérelem a befizetett járulék visszafizetésére is irányul, a visszafizetést megalapozó biztosítási jogviszonyra vonatkozó igazolásokat be kell nyújtani.

Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet intézni, a beküldhető űrlapok itt érhetők el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatványok a nyomtatvány nevére történő kattintással érhetők el.

A számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható nyomtatvány itt található meg.

Ha a megállapodás megkötését követően a járulék a megállapodásban foglalt határidőig nem kerül befizetésre, a megállapodás esetén szolgálati idő nem ismerhető el.

A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló, és a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerésére irányuló megállapodás esetén a nyugdíjjárulékot a szerződés megkötését követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

A megállapodás megkötését követően minden olyan változást, ami a megállapodást érinti, 15 napon belül be kell jelenteni.

megállapodás megszűnik, ha a nyugdíjjárulék megfizetésére a tárgyhónapot követő hónap 12-éig nem kerül sor.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére a járulékfizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzésére szolgáló megállapodást az öregségi nyugdíj ügyben kiadott határozat kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megkötni. A nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Ha a szerződés megkötésére, illetve a járulék megfizetésére nyitva álló határidő elmulasztása esetén mulasztás igazolására nem kerül sor, a megállapodás később nem köthető meg.

A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló, és a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerésére irányuló megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. A nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A járulékalap változása vagy módosítása esetén a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján fizetni.

Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzése céljából a megállapodás megkötését a nyugdíjigényt elbíráló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kell kezdeményezni.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kötött megállapodás esetében a járulékfizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Nyugdíjszolgáltatásra irányuló megállapodások megkötésére rendszeresített űrlap, vagy nyomtatvány.

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére kötendő megállapodás esetében:

Befizetett járulék visszaigénylése esetén az azt megalapozó biztosítási kötelezettség fennállásáról, pl. a munkaviszony, vállalkozási tevékenység folytatásáról szóló igazolást.

Felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében kötendő megállapodás esetében a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított igazolás,

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kötendő megállapodás esetében:

a gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás szükséges.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Belföldi személy esetén valamennyi típusú megállapodás a megállapodást kötő, - kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett - lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál köthető meg.

Ha a megállapodást kötő, vagy kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett lakcím nélküli személy, a nyilatkozatában megjelölt elérhetősége szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál köthető meg a megállapodás.

Öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzése, felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének, illetve az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében, ha a megállapodást kötő, vagy kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett külföldön rendelkezik lakóhellyel, a megállapodás az utolsó magyar lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál köthető meg.

A kormányhivatalok  elérhetőségét itt tekintheti meg.

Felügyeleti szerv: Magyar Államkincstár Központ

A  szerződésből eredő eredő jogviták esetén szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül, a megállapodás megkötésének helye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez lehet keresettel fordulni. A perben kötelező jogi képviselővel eljárni.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a http://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül.

Négy típusú megállapodás köthető, melyek az alábbiak:

1. Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére, biztosítási jogviszony hiánya vagy annak szünetelése esetére (szolgálati idő szerzés). A járulékfizetés mértéke 22%, a nyugdíjjárulék alapja pedig legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idő megszerzésére megállapodás nem köthető, mert a megállapodás időtartama nem minősül keresőtevékenységgel járó jogviszonyban szerzett szolgálati időnek.

2. Megállapodás felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében. A nyugdíjjárulék mértéke 22%, alapja pedig a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér.

3. Megállapodás öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzése céljából. A nyugdíjjárulék mértéke 22%, alapja pedig a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér.

4. Megállapodás 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A nyugdíjjárulék mértéke 10%, alapja pedig a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege.

A megállapodás megkötése, a járulékalap módosítása, illetve a megállapodás megszüntetése elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is kezdeményezhető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A formanyomtatvány postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A megállapodások típusaira, a megkötés módjára vonatkozó további információ itt érhető el.

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére kötendő megállapodásra vonatkozó további tájékoztató itt található.

Öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzéséről szóló tájékoztató itt található.

Felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében kötendő megállapodásról szóló bővebb tájékoztató itt található.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében köthető megállapodásról bővebb tájékoztató itt található.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

NYUFIG_ESZF