VESZPRÉM-RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában:

feltéve, hogy nem minősül egyedül élőnek.

Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállása esetén az azt igazoló dokumentum.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A rendkívüli települési támogatás összege

a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-nál,

b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és személyenként nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-nál.

Évente egy alkalommal, legfeljebb 30.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:

a) betegség, baleset vagy orvosi kezelés miatt legalább 30 %-os jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy

b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy

c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

 

Veszprém Település